bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - KR.ZUZ.3.421.824.2019.RW

05.12.2019

 Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29.10.2019 r. (data wpływu: 18.11.2019 r.), Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do potoku Dopływ spod Zawady (potok Dębnica), istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej w km 2+010, znajdującym się na dz. nr 104/3 obr. Tarnowiec, gm. Tarnów, pochodzących z nawierzchni drogi gminnej - ulica Nabrzeżna w m. Tarnowiec, gm. Tarnów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego -KR.ZUZ.3.421.753.2019.RW

03.12.2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu zawiadamia, że na wniosek z dnia 21.10.2019 r. (data wpływu: 29.10.2019 r.), uzupełniony w dniu 20.11.2019 r., Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie:
1) stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Tarnów, decyzją Starosty Tarnowskiego z dnia 20.01.2010 r., znak: WOŚ.II.3.6223-76/09 na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z jezdni i chodnika części drogi gminnej (ulica Długa w miejscowości Zgłobice);
2) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego „Rów K", istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej w km 1+150, znajdującym się na dz. nr 913 obr. Zgłobice, gm. Tarnów, pochodzących z nawierzchni drogi gminnej - ulica Długa w m. Zgłobice, gm. Tarnów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -KR.ZUZ.3.421.754.2019.RW

03.12.2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu zawiadamia, że na wniosek z dnia 22.10.2019 r. (data wpływu: 29.10.2019 r.), uzupełniony w dniu 20.11.2019 r., Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie:
1) stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Tarnów, decyzją Starosty Tarnowskiego z dnia 26.01.2010 r., znak: WOŚ.11.5.6223-78/09 na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi gminnej - ul. Najdałówka w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów;
2) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do potoku Dopływ spod Zawady (Dębnica), istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej w km 1+795, znajdującym się na dz. nr 53/2 obr. Tarnowiec, gm. Tarnów, pochodzących z nawierzchni drogi gminnej - ulica Najdałówka w m. Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.71.2019

28.11.2019

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm) informuję, że w dniu 27.11.2019 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 178/2, 181/8, 175/2, 175/6, 175/5 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.84.2019

27.11.2019

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 08.11.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach nr 217/2; 216/1; 324 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.86.2019

25.11.2019

Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 15.11.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia parkingu przy ul. Spokojnej na działkach nr 822/1; 822/2; 822/3; 822/4; 824 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - SR-IX.7440.595.2019.LS

25.11.2019

 Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm) oraz art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 868), Zawiadamiam, że przed Marszałkiem Województwa Małopolskiego toczy się, wszczęte na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie, działającą poprzez pełnomocnika, postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych dla przełożenia drogi krajowej nr 73 umożliwiającego połączenie autostrady A-4 (węzeł „Tarnów – Północ”) z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska”).

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.85.2019

25.11.2019

Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 15.11.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego ul. Brzozowa na działkach nr 65; 88/3; 88/6; 88/7; 88/2; 52/13; 52/10; 52/14; 52/8; 52/7; 52/6; 52/5; 52/4 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Informacja

22.11.2019

W związku ze zbliżającą się w m-cu grudniu br, zbiórką odpadów wielkogabarytowych, Urząd Gminy Tarnów informuje iż, odpady typu: ceramika budowlana, drzwi i okna, nie są odpadami wielkogabarytowymi i nie mogą znajdować się w kontenerach podstawianych na odpady wielkogabarytowe.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -WOŚ.6220.40.2019.AK - Prezydent Miasta Tarnowa

21.11.2019

Zawiadamiam, że w dniu 30 września 2019 r. na wniosek Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa znak: WOŚ.6220.47.2014.KW z dnia 10.11.2015 r. zmienionej decyzją znak: WOŚ.6220.14.2018.EP z dnia 25 września 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Rekultywacja kwatery zachodniej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Czajki I", planowanego na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz Gminy Tarnów.

Wykaz - GR.6850.08.3.2019

19.11.2019

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz.U. z 2018 r., poz.2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: część budynku Domu Kultury z pomieszczeniami Remizy OSP usytuowanego na działkach

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.76.2019

19.11.2019

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 18.11.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 1790; 1789 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.75.2019

19.11.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 18.11.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr: 51; 69/9; 69/17; 69/18; 69/19; 69/20 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie -BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/18/19

15.11.2019

 Burmistrz Wojnicza zawiadamia o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej, budowa drogi rowerowej na zaporze powłokowej oraz modernizacja ujęcia wody pilnej dla miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii".

Obwieszczenie -BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/18/19

14.11.2019

 Burmistrz Wojnicza zawiadamia o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej, budowa drogi rowerowej na zaporze powłokowej oraz modernizacja ujęcia wody pilnej dla miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii".

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - KR.ZUZ.3.421.715.2019.MG

13.11.2019

Działając zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.}, zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Tarnów, z dnia 10.10.2019 r., znak: IR-7012.30.2019, uzupełniony dnia 30.10.2019 r., zostało wszczęte postępowanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.78.2019

13.11.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 12.11.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr: 18/3, 18/5, 18/8 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.74.2019

07.11.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 05.11.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 2278/17; 1729/10; 1729/14 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów

Ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji

05.11.2019

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r , poz. 2203) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.72.2019

04.11.2019

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 31.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci teletechnicznej (światłowodowej) na działkach nr 3114/7; 3114/8; 3114/9; 3114/20; 3115; 3132/7; 3132/9; 3132/11; 3153/9; 3188/5 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów oraz na działkach nr 1471/2; 1473 w miejscowości Zaczarnie, gm. Lisia Góra.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - GK.U.7234.62.2019

04.11.2019

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2018 , poz. 2068) informuje, że zamieścił na stronie BIP gminy Tarnów (www.bip.gminatarnow.pl) ogłoszenie o zamiarze realizacji inwestycji drogowej pn: „Przebudowa ul. Przeczna Droga w miejscowości Zbylitowska Góra” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie tarnowskim, woj. małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - GK.U.7234.62.2019

04.11.2019

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018 , poz. 2068 ze zm.) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn: „Przebudowa ul. Przeczna Droga w miejscowosci Zbylitowska Góra” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - GK.U.7234.61.2019

04.11.2019

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018 , poz. 2068 ze zm.) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul. Księżycowa w miejscowości Tarnowiec” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.73.2019

31.10.2019

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 30.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 72/1; 72/2 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 1 026 816