bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

RODO

 
Informujemy uprzejmie, od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw, poz. 1000).

Stosownie do tych przepisów informujemy, że:


1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Tarnów jest Wójt Gminy Tarnów; siedziba: ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów,

2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Tarnów można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem inż. Klaudiuszem Dzik, poprzez pocztę elektroniczną: iodo@gmina.tarnow.pl ,

3) wszelkie dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Gminy Tarnów przetwarzane są w związku z wykonywaniem obowiązków bądź realizacją uprawnień i kompetencji wynikających z przepisów i w celu realizacji zadań w nich określonych,

4) w związku z realizacją obowiązków bądź uprawnień dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych innym organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celu wynikającym z procedury administracyjnej lub właściwości tych organów,

5) dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz archiwizowane przez okres określony w przepisach dotyczących archiwizacji dokumentów,

6) osobom, których dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Gminy Tarnów, przysługuje prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - prawo do ich sprostowania
 w przypadku zaistnienia konieczności ich zmiany – prawo do jej dokonania,
 usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy osoba, której dane są przetwarzane, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, wycofała swą zgodę na ich przetwarzanie w przypadku gdy zgoda jest podstawą do przetwarzania tych danych i nie ma innego powodu dla których te dane są przetwarzane, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy osób, których dane przetwarzane są w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów, np. ewidencja ludności, ewidencja osób zobowiązanych do wpłacania podatków, opłat,
 żądania ograniczenia przetwarzania swych danych osobowych w przypadkach gdy kwestionowana jest zasadność ich przetwarzania, cel ich przetwarzania, prawidłowość danych bądź dane są potrzebne do dochodzenie roszczeń,
 przenoszenia swych danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy dane są przetwarzane w interesie publicznym lub w związku z uzasadnionym interesem administratora danych, chyba że administrator wykaże podstawa do przetwarzania danych jest nadrzędna w stosunku do interesów tej osoby,

7) dane osobowe przetwarzane są za pomocą środków technicznych zapewniających ich ochronę,

8) dane osobowe przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie podlegają profilowaniu,

9) skargi na administratora danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
Dokumenty:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
inż. Klaudiusz Dzik
e-mail: iodo (malpa) gmina.tarnow.pl
tel: 14 688 01 48Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.07.2018
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 2 974