bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Elektroniczna skrzynka podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Tarnów:

I. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na platformie ePUAP - strona: www.epuap.gov.pl

W celu złożenia wniosku do urzędu za pomocą elektronicznej skrzynki pdawczej ePUAP konieczne jest:

 1. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "Załóż Konto", konto jest bezpłatne),
 2. posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.


Urząd Gminy Tarnów za pomocą platformy ePUAP świadczy poniższe usługi:

 • Złożenie wniosku do Urzędu Gminy Tarnów
 • Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
 • Wzór wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
 • Wzór wniosku o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
 • Wzór zawiadomienia o odkryciu zabytku
 • Wzór wniosku o wyrażenie zgody na używanie herbu gminy
 • Wzór wniosku o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej częściym i ponadlokalnym
 • Wzór wniosku / uwag do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany w terminie określonym w opublikowanym komunikacie prasowym oraz w obwieszczeniu
 • Wzór wniosku do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Wzór wniosku o wpis (skreślenie wpisu), zmianę danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
 • Wzór wniosku o dokonanie wpisu do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku zyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
 • Wzór wniosku o zaświadczenie wpisu do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku zyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
 • Wzór wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Wzór wniosku o wydawanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców
 • Wzór zawiadomienia o organizacji zgromadzenia publicznego
 • Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Wzór potwierdzenia dokonania wpłaty za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 • Wzór wniosku o uzyskanie zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
 • Wzór formularza zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – przydomowa oczyszczalnia ścieków
 • Wzór wniosku o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
 • Wzór wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi

Adresy elektronicznej skrzynki podawczej:
/tp1fo1l54b/skrytka
/tp1fo1l54b/SkrytkaESP


Uwaga: Całkowita wielkość załączników dołączonych do dokumentu na platformie ePUAP nie może przekroczyć 3.5 MB.


II. Dostarczenie dokumentów na Dziennik Podawczy przy ul. Krakowskiej 19 pok 6a w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8:30 – 16:30 oraz wtorek - piątek od 7:30 do 15:30) na następujących nośnikach danych:
a) pamięć masowa USB
b) płyta CD/DVD


Uwaga:

 • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes;
 • dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone;
 • całkowita wielkość dokumentu elektronicznego i załączników dołączonych do dokumentu nie może przekroczyć 50 MB;
 • dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem;
 • nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację;
 • jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216):

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.gif

grafika rastrowa

CompuServe

 

.jpg (.jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.odt

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.pdf

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

 

ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

 

.svg

grafika wektorowa

W3C

 

.tif (.tiff)

grafika rastrowa

Adobe Systems Incorporated

 

.txt

niesformatowany tekst

 

ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xml

sformatowany tekst

W3C

 

III. Poczta elektroniczna
Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej Urzędu GminyTarnów (urzad@gmina.tarnow.pl lub dowolny inny adres w domenie gmina.tarnow.pl) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania pocztą elektroniczną wynosi 20 MB.Opublikował: Klaudiusz Dzik
Ostatnia zmiana: 20.07.2015
Podpisał: Klaudiusz Dzik
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 20.07.2015
Dokument oglądany razy: 5 794