bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu do składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra

15.10.2018

 1. Na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. ze zm.) zawiadamiam o przedłużeniu terminu do składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.59.2018

10.10.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 03.10.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 231/3; 104 w miejscowości Radlna gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.42.2018

04.10.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 04.10.2018 r. została wydana decyzja zmieniająca dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1826/1; 1732/1 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.58.2018

02.10.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 28.09.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 248; 249; 250; 324; 430 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ZMIENIAJĄCEJ DECYZJĘ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA - WOŚ.6220.14.2018.EP

01.10.2018

 Na podstawie art. 87 i 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że 25 września 2018 roku wydana została decyzja znak: WOŚ.6220.14.2018.EP zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 10 listopada 2015 r. znak: WOŚ.6220.47.2014.KW o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Rekultywacja kwatery zachodniej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Czajki I"" na terenie miasta Tarnowa i gminy Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.62.2018

27.09.2018

  Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 20.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia na działkach nr 929/2; 931; 932; 933; 934/1; 937 w miejscowości Jodłówka - Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie KR.ZUZA421.96.2018.AW - Wody Polskie

26.09.2018

 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia że po rozpoznaniu wniosku Gminy Miasta Tarnowa - Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie z dnia 13.03.2018 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nowym Sączu 20.03.2018 r., przekazanego zgodnie z właściwością do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu w dniu 16.04.2018 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
- usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych pochodzących z nawierzchni projektowanej ul. Świerkowej - ode. 2 hm 0+00,00 - 2+35,70, ujętych w system kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych do projektowanej studni chłonnej;
- wykonanie urządzenia wodnego - studni chłonnej zlokalizowanej na działce nr ewid. 146/3 obr. 0041 Tarnów, powiat tarnowski, woj. małopolskie; służącej do wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni projektowanej ui. Świerkowej - ode. 2 do ziemi;

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.62.2017

25.09.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 20.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany decyzji nr 3/2018 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.62.2017 z dnia 6 lutego 2018 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem na działce nr: 2817/1 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.11.2017

25.09.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 20.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany decyzji nr 18/2017 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.11.2017 z dnia 12 maja 2017 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem na działkach nr: 2812; 2816/2; 2817/2; 2824/1 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu (III) do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów

24.09.2018

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu ( III) do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości: • Koszyce Małe, • Koszyce Wielkie, • Zgłobice

Obwieszczenie Starosty Tarnowskiego

21.09.2018

STAROSTA TARNOWSKI ZAWIADAMIA że na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, zostało wszczęte w dniu 21.08.2018 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: 1. Rozbudowę drogi powiatowej nr 1371K w miejscowości Jodłówka Wałki polegającej na budowie ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, przebudowie jezdni drogi powiatowej, przebudowie odwodnienia drogi wraz z budową kładki nad rowem melioracyjnym oraz przebudową kolidującej infrastruktury w miejscowości Jodłówka Wałki, gm. Tarnów na działkach nr: 199/1 (199), 200/1 (200), 201/1 (201), 202/1 (202), 764/3 (764/1), 767/1 (767), 768/1 (768), 768/3 (768), 771/2 (771), 771/3 (771) 937/2 (937), 933/2 (933), 932/2 (932), 989/4 (989/3), 935/1 (935), 770, 773/8, 172, 986, 279 w miejscowości Jodłówka Wałki, gm. Tarnów.

O B WI E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Tarnów z dnia 21 września 2018 roku

21.09.2018

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Tarnów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21  października 2018 r

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - ST-I.420.3.5.2O18.MB

14.09.2018

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) [dalej: k.p.a.], art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust 1 pkt 1 lit j) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1405, ze zm.) [dalej: ustawy ooś],
zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Pana Macieja Nowakowskiego z dnia 16.08.2018 r. (uzupełniony kolejno w dniach 23.08.2018 r. i 07.09.2018 r.) działającego w imieniu spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Tarnów".

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.42.2018

12.09.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 05.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany decyzji nr 40/2018 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.42.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1826/1; 1732/1 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.60.2018

11.09.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 05.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej na działkach nr 230; 229/2; 209/11; 13; 18/3; 19/3 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.61.2018

11.09.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 07.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej zakończonej hydrantem oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1148/4; 1146/6; 1348/2; 1351 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.39.2018

11.09.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 10.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie kolektora gazu na KGZ Tarnów II na działkach nr 515/10; 515/11; 516/3; 518/1; 518/2; 524/4 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.56.2018

07.09.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 06.09.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 139; 144; 137/7; 137/8; 137/6; 136/1; 136/2; 135; 147/3 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów

Konsultacje Projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.”

06.09.2018

Działając na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały NR XLVI/456/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Tarnów przekazuje do konsultacji organizacjom pozarządowym projekt „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.”

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.55.2018

04.09.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 31.08.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 33/141 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.53.2018

04.09.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 31.08.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 587/3, 590/2, 590/3, 590/4, 642/2, 669/1, 674/3, 674/4, 675/3, 675/4, 675/6, 675/7, 675/8, 676/4, 676/5, 677/1, 678/1, 679/2, 679/3, 679/4, 679/5, 679/6, 680/4, 680/6, 322, 323, 369, 370, 591, 594, 583/3 w miejscowości Poręba Radlna, gm. Tarnów

Obwieszczenie - IR.6220.2.2018

28.08.2018

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa instalacji resztkowej w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej – wymiana czterech zbiorników podziemnych na dwa zbiorniki podziemne dwukomorowe” wystąpiono, pismem znak: IR.6220.2.2018 r. z dnia 27.08.2018 r., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zarząd Zlewni w Jaśle o zajęcie stanowiska czy przedstawione przez Inwestora uzupełnienie karty przedsięwzięcia wpłynie na wydane przez powyższe Organy opinie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.75.2018.AB.3

28.08.2018

 Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302), dalej ppsa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że pismem znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.75.2018.AB.1, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę Gminy Tarnów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnów oraz skargi Eugeniusza Ocłoń, Krzysztofa Kargula i Leszka Malinowskiego, reprezentowanych przez r.pr. Przemysława Kujawę, na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 czerwca 2018 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.4200.19.2017.mc.4, uchylającą w części i w tym zakresie orzekającą co do istoty, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: ST-I.4210.5.2013.2017JI, określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na przełożeniu drogi krajowej nr 73, umożliwiające połączenie autostrady AA (węzeł „Tarnów - Północ") z drogą krajową nr 94 (węzeł Lwowska"), według wariantu III, etap I.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.59.2018

22.08.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 16.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 231/3; 104 w miejscowości Radlna, gm. Tarnów.

Wykaz - GR.6850.02.2018

16.08.2018

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz.121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Jodłówka-Wałki działka nr 761/1 objęta KW nr TR1T/00056037/1,

Wykaz - GR.6850.01.2018

16.08.2018

  Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz.121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb
Błonie działki nr 368/1 i nr 368/3 objęte KW nr TR1T/00058950/1,

Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - RZ.ZUZ. 2.421.179.2018 AZ

16.08.2018

 Zgodnie z art. 400 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 ze zm.) Zarząd Zlewni w Jaśle informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych spływających z odcinka drogi gminnej (dojazd do firmy Leier SA), pasa postojowego, chodnika, parkingu przy cmentarzu tj. ze zlewni o powierzchni 0,482 ha obejmującej działki o nr ewid. 1481, 2772/21, 2772/22, 2772/82, 2772/69 oraz 2772/22 w m. Wola Rzędzińska gm. Tarnów, do zabudowanego odcinka rowu melioracyjnego „Średnie Pole".

Wykaz - GR.6840.06.3.2018

14.08.2018

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz.121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Wola Rzędzińska działka nr 3144/8 objęta KW nr TR1T/00077044/6 zabudowana i numer 3144/4 objęta KW numer TR1T/00045878/5 zabudowana,

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.57.2018

14.08.2018

Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm) informuję, że w dniu 13.08.2018 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kładki rowerowej na rzece Dunajec na działkach nr: 1; 2 w miejscowości Zgłobice gm. Tarnów oraz na działkach nr: 606/2; 605/2; 859/2; 859/1; 603 w miejscowości Mikołajowice gm. Wierzchosławice.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.58.2018

14.08.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 06.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 248; 249; 250; 324; 430 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.49.2018

14.08.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 10.08.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 418/9; 388/6; 388/1; 379; 388/4; 387; 383; 381; 380/3; 380/2; 378/1; 392/10; 392/4; 392/6; 393/9; 394/7; 393/8; 394/11; 390/1; 382 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.52.2018

14.08.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 13.08.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 298; 202/8; 201/1 w miejscowości Nowodworze, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - GR.6840.04.6.2018

10.08.2018

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 września 2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się przetarg:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych KW numer TR1T/00031269/5, niezabudowanych, położonych w miejscowości Jodłówka-Wałki

Wykaz -GR.6840.04.7.2018

10.08.2018

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – Tarnów ul. Krakowska 19 wywieszony został wykaz nieruchomości :
przeznaczonych do sprzedaży:
– Wola Rzędzińska działka numer 3144/4 o pow. 0.03 ha i numer 3144/8 o pow.0.0195 ha, tryb przetargowy
przeznaczonych do oddania w użyczenie
- Jodłówka-Wałki działka numer 761/1 o pow. 0.03 ha,
- Błonie działka numer 368/1 o pow. 0.05 ha i numer 368/3 o pow. 0.05 ha.

Ogłoszenie

08.08.2018

 Wójt Gminy Tarnów informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 18:00 w Domu Ludowym w Zbylitowskiej Górze odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy, która przedstawi projekt rozwiązania układu komunikacyjnego przywracającego relacje lewoskrętne na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową 1350K (ul. Zgłobicką i ul. Zbylitowkich) w miejscowości Zgłobice.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w cz. miejsc. Zawada, Zbylitowska Góra

07.08.2018

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości:
• Zawada
• Zbylitowska Góra

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.51.2018

02.08.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 01.08.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 65; 88/4; 88/5; 88/6; 88/7; 88/8; 88/9 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.50.2018

02.08.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 01.08.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 168; 159/2; 169/2; 163; 169/1; 165/2; 165/1; 131; 162/3; 161; 139 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.9.2017

02.08.2018

 Działając na podst. art. 79 ust. 1 w związku z art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o: 1) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1498/4 w Woli Rzędzińskiej”;

Informacja - 1 sierpnia br.

30.07.2018

 W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 17:00 przez czas jednej minuty, zostanie nadany akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.56.2018

30.07.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 19.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 139; 144; 137/7; 137/8; 137/6; 136/1; 136/2; 135; 147/3 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.48.2018

27.07.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 25.07.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 2519/5; 2519/6; 5276/2; 5276/1 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - GK.7234.115.2018

25.07.2018

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuje o zamiarze realizacji inwestycji drogowej pn: „Przebudowa dróg publicznych dz. nr 16/2, 131/1, 114/6 w miejscowości Błonie oraz budowa drogi na dz. nr 16/7, 16/8 w miejscowosci Błonie w ramach budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim EuroVelo11 /EV11/-Zadanie nr 3 – odc. Ipododcinek Ib Czchów Zapora do m. Ostrów w gminie Tarnów- przedsięwzięcie II (wykonanie dokumentacji budowlanej"

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.46.2018

24.07.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20.07.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr: 537/12; 537/11; 538/2 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -ST-I.420.2.I7.2018.MB

24.07.2018

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) [dalej: k.p.a.], art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) [dalej: ustawy ooś], zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Pana Jarosława Skrabacza z dnia 17.05.2018 r., działającego w imieniu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, uzupełniony w dniu 06.07.2018 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją opadową przy ul. Źródlanej w miejscowości Koszyce Małe".

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.55.2018

18.07.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 11.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 33/141 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie - KR.ZUZ.3.421.455.2018.BW

18.07.2018

 Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26.04.2018 r. uzupełniony w dniu 03.07.2018 r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, działającego przez Pełnomocnika P. Michała Nowocień przedstawiciela Firmy „EKON" Inżynieria Środowiska ul. Władysława Jachowskiego 4/32, 26-500 Szydłowiec, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzenia wód opadowo-roztopowych pochodzących z odwodnienia nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 977 na terenie m. Poręba Radlna (odc.020 od km 1+370 do km 1+718) do rowu przydrożnego (ziemi) w/w drogi za pomocą istniejącego wylotu Wl usytuowanego na dz. nr 85/2 obręb Poręba Radlna, gmina Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.45.2018

16.07.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 12.07.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1498/4; 1498/3 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.47.2018

16.07.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 12.07.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 1453/7; 1445/5; 1445/2 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - Zgłobice

09.07.2018

Wójt Gminy Tarnów informuje, że w Szkole Podstawowej w Zgłobicach w dniu 12 lipca br. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy, która zaprezentuje i omówi planowane zmiany dot. organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową 1350K (ul. Zgłobicka i Zbylitowskich w miejscowości Zgłobice). W związku z powyższych prosimy zainteresowane osoby o udział w spotkaniu.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 16.02.2011
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 16.02.2011
Dokument oglądany razy: 132 425