bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie - ST-I.4210.3.2014.JT - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

25.09.2017

 Działając na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) [dalej: kpa], w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. : Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) [dalej: ustawa ooś], zawiadamiam strony postępowania, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy ooś zawiadamiam społeczeństwo, o wydaniu decyzji znak: ST-I.4210.3.2014.JT z dnia 19.09.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Istniejąca linia energetyczna 110 kV relacji Tarnów -Ponar", Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie (ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnów).

Z treścią ww. decyzji, dokumentacją w sprawie, opinią Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego można zapoznać się w siedzibie Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, 33-100 Tarnów, al. Solidarności 5-9, w godzinach pracy Wydziału.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się także na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie www.krakow.rdos.gov.pl.

Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wyciąg z przepisów prawnych:
- art. 49 kpa - ,,§1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej ".
- art. 38 ustawy ooś -„Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią ".
- art.74 ust. 3 ustawy ooś - „Jeżeli liczba stron postępowania:

1) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2) M> sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji
-przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ".
- art. 85 ust. 3 ustawy ooś - ,, Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz oninią orpanu, o którym mowa w art. 78.
Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na. środowisko ".

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 25.09.2017

Dokument oglądany razy: 248
« inne aktualności