bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz

03.10.2017

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, wywieszono wykaz nieruchomości z przeznaczeniem do oddania w najem na okres do 3 lat pomieszczeń w lokalu użytkowegow miejscowości Wola Rzędzińska dz. nr 3144/3 objęta księgą wieczystą KW 32184 lokal o pow. 69 m2 oraz na terenie Gminy Tarnów.


WYKAZ


Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do
3 lat.

1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - obręb Wola Rzędzińska, numer ewidencyjny 3144/3 objęta księgą wieczystą KW 32184,
2. powierzchnia nieruchomości przeznaczonej pod wynajem – 69 m2,
3. opis nieruchomości – lokal użytkowy,
4. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów teren oznaczony symbolem „P”,
5. termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy,
6. cena nieruchomości – nie dotyczy,
7. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy,
8. wysokość opłat z tytułu najmu – 10,00 zł netto za 1 m2,
9. terminy wnoszenia opłat: zgodnie z umową najmu,
10. zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy,
11. informacja o przeznaczeniu do wynajmu – umowa z nowym najemcą,
12. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt.2. w/w ustawy - nie dotyczy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 03.10.2017

Dokument oglądany razy: 261
« inne aktualności