bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie -BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/18/19

15.11.2019

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) - Burmistrz Wojnicza

zawiadamia

o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej, budowa drogi rowerowej na zaporze powłokowej oraz modernizacja ujęcia wody pilnej dla miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii".

Informuje się, że tylko zainteresowane strony mają prawo do czynnego udziału zgodnie z art. 10 Kpa w każdym stadium postępowania.


Z aktami w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wojniczu, ul. Rynek 1 (I piętro, pok.22) w godzinach pracy Urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 15.11.2019

Dokument oglądany razy: 156
« inne aktualności