bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Konsultacje Projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.”

Ta wiadomość nie była zmieniana