bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w roku 2018 o wartości do kwoty 85 tys. złotych brutto - GK.271.5.2018

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NETTO PONIŻEJ 30 000 Euro
 I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów z siedzibą w Tarnowie
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w roku 2018 o wartości do kwoty 85 tys. złotych brutto.

III. Technologia wykonania:
a) Cząstkowy remont nawierzchni asfaltowych:
- wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych masą na gorąco gr. 5cm bez obcinania krawędzi i skropieniem nawierzchni drogowej asfaltem
- dodatek za każdy następny cm grubości masy na gorąco bez obcinania krawędzi /plus,minus/
- wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych masą na gorąco gr. 5cm z odcięciem krawędzi i skropieniem nawierzchni drogowej asfaltem
- dodatek za każdy następny cm grubości masy na gorąco z odcięciem krawędzi /plus,minus/
- uzupełnienie dużych ubytków tłuczniem za każdy 1cm grubości warstwy /plus,minus/
b) Remont nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami bazaltowymi przy użyciu remontera:
- oczyszczenie remontowanego miejsca sprężonym powietrzem,
- spryskanie emulsją remontowanego miejsca o frakcji w zależności od głębokości i powierzchni remontowanego miejsca, z emulsją asfaltową,
- wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki grysu bazaltowego,
- zasypanie pod ciśnieniem remontowanego miejsca suchym grysem,
- zamiatanie i usunięcie luźnych grysów z nawierzchni jezdni.

IV. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r

V. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium wyboru:
1. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości robót. Do wyceny i do zabudowy należy użyć wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
2. W cenie oferty należy ująć także koszty zorganizowania i rozbiórki tymczasowego zaplecza budowy, opłaty za zużytą energię, wodę.
3. Kryterium wyboru: Suma cen z punktu III pozycja a + b brutto będzie jedynym kryterium decydującym o wyborze Oferenta - Cena 100 %.(bez uwzględnienia dodatków). Przy czym remont cząstkowy nawierzchni będzie wynosił ok 50 tys. złotych a remonter ok 35 tys. złotych.

VI. Dodatkowe informacje:
1. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103, tel. 14 688-01-15 lub 43

VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 25.01.2018 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w roku 2018 o wartości do kwoty 85 tys. złotych brutto”.
2. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu, godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pok. 207.
X. Załączniki:

- Ogłoszenie

1. Wzór oferty – załącznik nr 1.

2. Projekt umowy – załącznik nr 2.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 18.01.2018 11:31
Ostatnia zmiana dnia: 2018-01-29 16:21:48
Dokument oglądany razy: 469
Nie podlega Ustawie