bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie: pełnobranżowego projektu budowlanego sali gimnastycznej o wym. 24 x12 m z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej na dz. nr 406.- IR-7011/1/2018

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone
Informacja z otwarcia ofert

- Ogłoszenie o wyborze oferty
Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie: pełnobranżowego projektu budowlanego sali gimnastycznej o wym. 24 x12 m z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej na dz. nr 406.

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:
A/ koncepcji dobudowy sali gimnastycznej do budynku szkoły podstawowej w Porębie
Radlnej.
B/ pełnobranżowego projektu budowlanego sali gimnastycznej o wymiarach 24x12 m z
zapleczem szatniowo-sanitarnym i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej
w Porębie Radlnej, działce nr 406.

2.Zakres opracowania obejmuje:
a) opracowanie mapy do celów projektowych
b) opracowanie materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
c) opracowanie koncepcji sali gimnastycznej
d) opracowanie projektu budowlanego obejmującego:
- architekturę,
- konstrukcję,
- instalację wewnętrzną wod –kan, gaz i cwu,
- instalację wewnętrzną CO z modernizacją istniejącej kotłowni
- instalację wewnętrzną elektryczna
- klimatyzację
- projekt instalacji niskoprądowych ( np.monitoring)
- projekt oświetlenia terenu,
- projekt przyłączy i przełożenia sieci kolidujących (wod-kan)
- projekt drogowy dojść, chodników
- plan zagospodarowania działki .
e) kosztorys inwestorski – 1 egz
f) przedmiary - 1 egz
g) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egz
h) uzgodnienia rzeczoznawców.

Projekt powinien posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i sprawdzenia branżowe oraz spełniać wymagania określone w prawie budowlanym i związanych z nim rozporządzeniach konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dokumenty należy przedłożyć w wersji papierowej i dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie pdf, dokumenty przedłożone w wersji elektronicznej wykorzystane będą w materiałach przetargowych i publikowane na stronie internetowej zamawiającego.

Wartość brutto za opracowanie w/w projektu będzie kryterium wyboru oferty.

3. Terminy:
a) - opracowanie koncepcji sali gimnastycznej do 30.04.2018 r
b)- opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego do 30.09.2018 r

4. Oferty pisemne należy składać w Urzędzie Gminy Tarnów 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19 na Dzienniku Podawczym pok. 6A, w terminie do dnia 15.02.2018 r do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie opisanej:” oferta na opracowanie projektu Sali gimnastycznej przy szkole w Porębie Radlnej.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 26.01.2018 13:22
Ostatnia zmiana dnia: 2018-02-20 13:07:06
Dokument oglądany razy: 790
Nie podlega Ustawie