bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.05.2018 16:23, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Informacja z otwarcia ofert - publikacja (29-05-2018 ms)

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację/remont drogi dojazdowej do pól zlokalizowanej na dz. o nr 56 i 7/2 w miejscowości Zgłobice w 2018r.” o łącznej dł. ok. 865 mb (z czego 805 mb na dz. nr 56 i 60 mb na dz. nr 7/2) - GK.271.23.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 
I. Zamawiający: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19.

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./, w dalszej części siwz zwanej pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. : „Modernizacja/remont drogi dojazdowej do pól zlokalizowanej na dz. o nr 56 i 7/2 w miejscowości Zgłobice w 2018r.” o łącznej dł. ok. 865 mb (z czego 805 mb na dz. nr 56 i 60 mb na dz. nr 7/2).

2. Zakres prac obejmował będzie m.in.:
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. ok. 30 cm – ok. 2500 m2,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej gr w-wy 5 cm – 2600 m2.

(kody CPV: 45-23-32-20 7 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg).

2. Szczegółowe zakresy robót określają przedmiary robót.

3.Uwagi:
• Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót,
• W czasie realizacji robót Wykonawca tak będzie utrzymywał teren budowy, aby nie powodować dłuższych przestojów w komunikacji,
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót),
• Wykonawca będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia i materiały we własnym zakresie i na własny koszt,
• Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
• We wszystkich miejscach siwz oraz załącznikach do siwz w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis: „ lub równoważne o porównywalnych parametrach”. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producentów jest przestawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Produkt równoważny to taki, który posiada te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Formularze

- Przedmiar

- Projekt umowyOpublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 14.05.2018 16:23
Ostatnia zmiana dnia: 2018-05-14 16:23:30
Dokument oglądany razy: 242
Podlega Ustawie