bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie oświetlenia drogowego ul. Księżycowej w Koszycach Wielkich - GK.271.24.2018

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 




Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Wójt Gminy Tarnów, Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-42
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Księżycowej w Koszycach Wielkich”


III. Warunki

1. Z uwagi na większy zakres projektowy informuje się, że wykonawstwo dotyczy latarni L1 - L5 oraz L10 -L13.

2. Wartość brutto za wykonanie ww. oświetlenia będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

3. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do realizacji zadania oraz należny podatek VAT.

4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-42

5. Termin wykonania zamówienia do 31.07.2018 r.

6. Sposób płatności: przelew – 30 dni po bezusterkowym końcowym odbiorze

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 22.05.2018 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Księżycowej w Koszycach Wielkich” z dopiskiem NIE OTWIERAĆ!!!

2. Oferta musi zawierać formularz ofertowy wraz z kosztorysem oraz zestawieniem RMS.

3. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.




Załączniki:

- Formularz

- Melioracja

- Oprawa

- Projekt

- Przedmiar

- Schemat

- warunki

- Zgłoszenie robót

- Uzgodnienie

- Uzgodnienia mapa ZUD

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 15.05.2018 09:15
Ostatnia zmiana dnia: 2018-06-04 16:22:11
Dokument oglądany razy: 570
Nie podlega Ustawie