bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.07.2018 15:33, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ogłoszenie o wyborze oferty - publikacja (8-08-2018 ms)

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę parkingu wraz z odwodnieniem i zjazdem z drogi powiatowej na działce komunalnej nr 233/4 w m. Biała - GK.271.34.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
I. Zamawiający: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19.

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./, w dalszej części siwz zwanej pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. : „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i zjazdem z drogi powiatowej na działce komunalnej nr 233/4 w m. Biała”
w zakresie:
- roboty ziemne, korytowanie z odwozem ziemi,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie odwodnienia fi 300 wraz z budową studni rewizyjnych oraz studzienek ściekowych,
- wykonanie krawężnika lanego na mokro z betonu B35 wraz ze ściekiem,
- wykonanie nawierzchni z betonu B35 gr 15 cm w kolorze szarym, pomarańczowym i czerwonym ,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
- montaż elementów małej architektury typu ławki, kosze.
- wykonanie oznakowania,
- roboty wykończeniowe i porządkowe.

2. Technologia wykonania nawierzchni betonowej:
- wykonanie robót ziemnych, zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy,
- ułożenie siatki zbrojeniowej,
- wykonanie szalunków, na łukach szalunki elastyczne, układane zgodnie z parametrami łuków,
- wylanie krawężnika na mokro /wraz ze ściekiem przykrawężnikowym, jeśli będzie wymagany na danym odcinku/,
- wylanie ścieżki z betonu na mokro, wibrowanie betonu w trakcie wbudowania, po wypełnieniu przestrzeni między szalunkami lub krawężnikiem, należy wykonywać wibrowanie powierzchni za pomocą łaty wibracyjnej /beton w kolorze: stare złoto - na miejscach parkingowych, droga – kolor szary/,
- wyrównanie powierzchni betonu po wibrowaniu i jej złagodzenie przy pomocy pac różnych szerokości, ruchami posuwistymi, podłużnymi / nie dopuszcza się zacierania nawierzchni betonu przez tzw. rajbowanie/,
- szczotkowanie powierzchni betonu w celu jej uszorstnienia, czynność tę wykonać przy pomocy szczotek szer. ok. 50-70 cm, uzyskana tekstura rowków powinna wynosić ok. 1-1,5 mm, kierunek szczotkowania zgodny z kierunkiem odprowadzenia wody powierzchniowej,
- wykonać szczeliny dylatacyjne co ok. 2,5 m, zgodnie z szerokością miejsc postojowych, przecinając świeża masę betonową na głębokość ok. 20 mm,
- wykonać wygładzenie powierzchni po obu stronach dylatacji jak również przy szalunkach wyokrąglając jej krawędzie,
- po wyschnięciu masy betonowej zagruntować szczelinę i uzupełnić ją elastyczną masą uszczelniającą.


(kody CPV: 45 200000 – 9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45 23 24 10 - 9 – roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

3. Szczegółowe zakresy robót określają przedmiary robót.

3.Uwagi:
• Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót,
• W czasie realizacji robót Wykonawca tak będzie utrzymywał teren budowy, aby nie powodować dłuższych przestojów w komunikacji,
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót),
• Wykonawca będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia i materiały we własnym zakresie i na własny koszt,
• Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
• We wszystkich miejscach siwz oraz załącznikach do siwz w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis: „lub równoważne o porównywalnych parametrach”. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producentów jest przestawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Produkt równoważny to taki, który posiada te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
Załączniki:

- SIWZ/Wzór umowy

- BZP

- Formularze

- Przedmiar

- Mapy/rysunki

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 06.07.2018 15:33
Ostatnia zmiana dnia: 2018-07-06 15:33:27
Dokument oglądany razy: 260
Podlega Ustawie