bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę prefabrykatów betonowych za kwotę 80 tys.zł brutto w celu zabudowania ich przy drogach gminnych na terenie Gminy Tarnów

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygniętyPrzetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze ofertyOgłoszenie o przetargu nieograniczonym
ogłoszenie o wszczęciu postępowania / o zamówieniu

I. Zamawiający: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa prefabrykatów betonowych za kwotę 80 tys.zł brutto w celu zabudowania ich przy drogach gminnych na terenie Gminy Tarnów w 2012r.

Zakres usług obejmuje: sprzedaż i dostawę niżej wymiennych prefabrykatów:
1. Elementy Ściekowe:
1) płytkościek o wym 50x50x14/8cm (środek elipsowaty)
2) korytko głębokie 50x50x43/35cm
3) korytko średnie 50x41x35/27cm
4) korytko płytkie 50x50x17/9cm
5) korytko średnie 50x40x21/15cm
2. Płyty ażurowe:
1) płyta otwór okrągły 90x60x9cm
2) płyta otwór kwadratowy 60x80x8cm
3) płyta otwór kwadratowy 60x40x10cm
4) płyta otwór kwadratowy 60x80x10cm
5) płyta otwór kwadratowy 60x40x8cm
3. Przepusty:
1) przepust zbrojony fi 80 cm x 100 cm
2) przepust zbrojony fi 60 cm x 100 cm
3) przepust zbrojony fi 50 cm x 100 cm
4) przepust zbrojony fi 40 cm x 100 cm
5) przepust niezbrojony fi 100 cm x 50 cm
6) przepust niezbrojony fi 50 cm x 100 cm
7) przepust niezbrojony fi 40 cm x 100 cm

Słownik CPV:
-główny przedmiot: 45-23-32-20 7
IV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Tarnów, przy ul. Krakowskiej 19 w pok.103 w godz. od 8.00 do 15.30.
SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.gmina.tarnow.pl

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

VI. Termin wykonywania zamówienia ustala się: do 27 -12- 2012r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 prawa zamówień publicznych, dotyczące:
1.Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2.Posiadania wiedzy i doświadczenia
2.1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - min. 1 zadanie.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Przy ocenie spełnienia warunków udziału w przetargu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Doświadczenia podwykonawców będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału.
Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt VIII siwz /.
VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
-kryterium wyboru oferty jest cena -100% stanowiąca sumę cen jednostkowych wszystkich prefabrykatów podanych w pkt III.

IX. Wadium - nie jest wymagane.
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty można składać w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 pok. 6A/Dziennik
Podawczy/ w terminie do dnia 28.03.2012 r do godz. 13.00
Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 13.15 (sala 207 II piętro)
XI. Termin związania ofertą: 30 dni

XII. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Załączniki:
- SIWZ
- BZP

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 20.03.2012 18:29
Ostatnia zmiana dnia: 2012-04-05 11:36:40
Dokument oglądany razy: 991
Podlega Ustawie