bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przebudowa sieci teletechnicznej przy budynku OSP w miejscowości Zglobice - IR.7011. 6.2019

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
 Postępowanie zakończone

- Informacja z otwarcia ofert/rozstrzygnięcie
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów tel. 14/688-01-16 fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia;
Przebudowa sieci teletechnicznej przy budynku OSP w miejscowości Zglobice
Zakres robót obejmuje:
1. przebudowa słupów
2. przebudowa kabli napowietrznych
3. demontaż kabli, słupów, osprzętu
4. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

III. Warunki

1. Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót, który należy dołączyć do oferty

2. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości zamówienia oraz należny podatek VAT.

Ofertę należy przygotować w dwóch wersjach:
- pierwsza wersja zgodnie z projektem i przedmiarem
- druga wersja wycenić przy wykonaniu robót w całości przekopem , wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na ul. Krótkiej

3.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 102 tel. 14/688-01-34 lub 14/688-01-16

4. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie - 3 dni po podpisaniu umowy
- zakończenie : 31.05.2019 r.


5.Termin i sposób zapłaty: do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Wykonawca posiada stosowne uprawnienia i nie podlega wykluczeniu.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Kralcowska 19 na Dzienniku podawczymw terminie do dnia 24.04.2019r do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Przebudowa sieci teletechnicznej przy budynku OSP w miejscowości Zgłobice
2. Kryterium wyboru oferty: cena - 100 %
Załączniki:

- Oferta

- Projekt

- Przedmiar

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 12.04.2019 08:43
Ostatnia zmiana dnia: 2019-04-30 10:58:32
Dokument oglądany razy: 233
Nie podlega Ustawie