bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Odbudowa i remont dróg gminnych w Gminie Tarnów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - GK.271.12.2019

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 


Postępowanie zakończone

- Informacja z otwarcia ofert

- Ogłoszenie o wyborze oferty
I. Zamawiający: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1986 z późn. Zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisami wykonawczymi tej ustawy.
Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zamówienia: „Odbudowa i remont dróg gminnych w Gminie Tarnów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie odbudowy i remontu dróg gminnych w miejscowości Nowodworze, Radlna, Poręba Radlna i Koszyce Wielkie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, w ramach wydzielonych części:
CZĘŚĆ I: Odbudowa drogi gminnej 201563K Nowodworze – wieś (tzw. koło p. Galasa) w miejscowości Nowodworze w km 0+330,90 – 0+521,40
CZĘŚĆ II: Remont drogi gminnej 201553K Radlna – wieś (tzw. boczna od Koloni) w miejscowości Radlna w km 0+000,00 – 0+420,00
CZĘŚĆ III: Remont drogi gminnej 201584K Poręba Radlna – wieś (tzw. Na Tyrkę Pawła) w miejscowości Poręba Radlna w km 0+553,00 – 1+100,00
CZĘŚĆ IV: Remont drogi gminnej 201506K Koszyce Wielkie – wieś (ul. Na ścieżki) w miejscowości Koszyce Wielkie w km 0+000,00 – 0+210,00
CZĘŚĆ V: Remont drogi gminnej 201577K Poręba Radlna – wieś (tzw. Na Malca) w miejscowości Poręba Radlna w km 0+000,00 – 0+430,00

Kod Wspólnego Słownika Zamówień:
45-23-32-20 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45-23-32-20 6 Roboty w zakresie budowy dróg
45-23-32-00 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45-23-31-42 6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45-23-24-10 9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

1. Zakres prac będzie obejmował m. in.:

Odbudowa drogi gminnej 201563K Nowodworze – wieś (tzw. koło p. Galasa) w miejscowości Nowodworze w km 0+330,90 – 0+521,40:
• odbudowę drogi (podbudowy, nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki)
• wykonanie kanalizacji opadowej

Remont drogi gminnej 201553K Radlna – wieś (tzw. boczna od Koloni) w miejscowości Radlna w km 0+000,00 – 0+420,00:
• roboty ziemne
• uzupełnienie podbudowy
• wykonanie nawierzchni asfaltowej
• regulacja pionowa studni chłonnych i krat ściekowych ulicznych

Remont drogi gminnej 201584K Poręba Radlna – wieś (tzw. Na Tyrkę Pawła) w miejscowości Poręba Radlna w km 0+553,00 – 1+100,00:
• uzupełnienie podbudowy
• stabilizacja podłoża cementem
• wykonanie nawierzchni asfaltowej

Remont drogi gminnej 201506K Koszyce Wielkie – wieś (ul. Na Ścieżki) w miejscowości Koszyce Wielkie w km 0+000,00 – 0+210,00:
• roboty rozbiórkowe
• korytowanie
• uzupełnienie podbudowy
• wykonanie nawierzchni asfaltowej
• regulacja pionowa krat ściekowych i zaworów wodociągowych

Remont drogi gminnej 201577K Poręba Radlna – wieś (tzw. Na Malca) w miejscowości Poręba Radlna w km 0+000,00 – 0+430,00:
• roboty rozbiórkowe
• korytowanie
• uzupełnienie podbudowy
• stabilizacja podłoża cementem
• wykonanie nawierzchni asfaltowej
• regulacja pionowa włazów kanałowych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót.

3. Uwagi:
• Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót,
• W czasie realizacji robót Wykonawca tak będzie utrzymywał teren budowy, aby nie powodować dłuższych przestojów w komunikacji,
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót),
• Wykonawca będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia i materiały we własnym zakresie i na własny koszt,
• Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
• We wszystkich miejscach siwz oraz załącznikach do siwz w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis: „lub równoważne o porównywalnych parametrach”. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producentów jest przestawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Produkt równoważny to taki, który posiada te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

4. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a pzp:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na postawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określanego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

4.1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia których dotyczą wymagania zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, w zakresie:
- organizacji i realizacji robót budowlanych, bezpośredniego wykonania robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej:
• robót przygotowawczych,
• robót ziemnych,
• robót sanitarnych,
• podbudowy,
• nawierzchni bitumicznych,
• nawierzchni z kostki
w ilości osób zapewniającej terminową i zgodną z warunkami niniejszej siwz realizację przedmiotowego zamówienia
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Formularze

- Przedmiary

- Projekt (Nowodworze)

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 09.04.2019 14:05
Ostatnia zmiana dnia: 2019-05-16 15:16:25
Dokument oglądany razy: 492
Podlega Ustawie