bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.04.2019 11:26, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ogłoszenie o wyborze oferty - publikacja (26-06-2019 ms)

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 13 175 000,00 zł dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2019 rok - FN. 271.1.2019

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
- Informacja z otwarcia ofert
 § 1
I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

1. Zamawiającym jest Gmina Tarnów z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów Telefon/faks: tel: (14) 688-01-19, faks: (14) 688-01-30 .
www.gmina.tarnow.pl

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej aaleksander@gmina.tarnow.pl.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopi dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

§ 2
II. Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 .). Ustawa będzie dalej w skrócie nazywana ustawą Pzp.

Numer sprawy FN.271.1.2019

§ 3.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 13 175 000,00 zł dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2019 rok.
III.1. Szczegółowe warunki zamówienia:
1. Kredyt zostanie pobrany w transzach, których wysokość zostanie zgłoszona przez kredytobiorcę w pisemnej dyspozycji do uruchomienia transzy kredytu tzw. „na żądanie” , przy czym ostatnia transza wpłynie na rachunek bankowy nie później niż 31.12.2019 r.
2. Spłata kredytu w latach i kwotach:
a) 2020 rok - 760 000,00 zł
b) 2021 rok - 780 000,00 zł
c) 2022 rok - 870 000,00 zł
d) 2023 rok - 1 250 000,00 zł
e) 2024 rok - 1 500 000,00 zł
f) 2025 rok - 2 300 000,00 zł
g) 2026 rok - 2 815 004,00 zł
h) 2027 rok - 2 899 996,00 zł
3. Spłata rat kredytu nastąpi w ratach dwumiesięcznych, płatnych na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca, począwszy od 29.02.2020 r. Raty będą spłacane w poszczególnych latach, na koniec miesiąca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia. Za spłatę kredytu lub ich rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kapitałowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy – spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
4. Spłata odsetek następować będzie w następujących terminach :
a) odsetki od kredytu za rok 2019 będą płatne jednorazowo w dniu 31.12.2019 r.
b) odsetki za lata 2019 – 2027 – w terminach spłaty rat kapitałowych na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot, , przekazywanych przez wykonawcę bez obciążeń kosztami Zamawiającego na 7 dni przed terminem płatności.
5. Oprocentowanie będzie zmienne ustalone w oparciu o stawkę bazową - WIBOR 1M, notowany na 2 dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca, za który naliczone będą odsetki (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), powiększone o marżę banku. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem stron zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M albo stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M bez kosztów obciążających Zamawiającego
6. Stała marża banku (określona w załączniku nr 1a do SIWZ), nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonania zamówienia.
7. Inne opłaty i prowizja banku nie wystąpią. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat.
9. Zabezpieczenie kredytu – weksel „in blanco”.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania części kredytu postawionego do jego dyspozycji.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.
12. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
13. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na umowie kredytu, wekslu, deklaracji wekslowej.
14. Zamawiający przed podpisaniem umowy kredytowej przedłoży aktualne zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości wobec tych Urzędów.
15. Informacje dodatkowe:
• Na rachunkach Gminy w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne.
• Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.
• W Gminie nie był prowadzony program postepowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 r .o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 ze zm)
• Sprawozdania budżetowe oraz uchwały i zarządzenia zmieniające budżet Gminy Tarnów dostępne są na stronie gminy www.gmina.tarnow.pl

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
66113000 – 5 Usługi udzielania kredytu


§ 4.
IV. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie od 07.2019r.(od dnia podpisania umowy) do dnia 31.12.2027 r.
Załączniki:

- SIWZ

- SIWZ sprostowanie

- JEDZ

- TED 

- Formularz ofertowy

- Załącznik excel

- Formularze pozostałe

- MiniPortal - klucz publiczny (szyfrowanie ofert)

- Odpowiedź

- Odpowiedź 2

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 23.04.2019 11:26
Ostatnia zmiana dnia: 2019-06-05 15:20:45
Dokument oglądany razy: 412
Podlega Ustawie