bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2019/2020 - GK.271.14.2019

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


Postępowanie zakończone

- Informacja z otwarcia ofert

- Ogłoszenie o wyborze oferty
I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Wójt Gminy Tarnów, Urząd Gminy Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów.
www.gmina.tarnow.pl bip.gminatarnow.pl email: urzad@gmina.tarnow.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej PZP, Wójt Gminy Tarnów zaprasza do składania ofert.

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust 8 PZP.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia Zimowe utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2019/2020 .

Kod wg wspólnego słownika zamówień CPV: 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania
90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń

2. Zamówienie polega na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg gminnych.
Teren objęty akcją zimowego utrzymania dróg gminnych podzielono na 7 grup obszarowych biorąc pod uwagę ich ilość i jakość w poszczególnych miejscowościach.

Do obsługi jednej grupy obszarowej wymagana jest ilość sprzętu zgodnie z tabelą powyżej o następujących parametrach:
- każdy sprzęt zgłoszony przez Oferenta do zimowego utrzymania musi posiadać zarówno pług jak i posypywarkę do likwidacji śliskości,
• każdy sprzęt zgłoszony w ramach zimowego utrzymywania dróg na obszarze Gminy Tarnów musi posiadać napęd 4x4,
• ponadto Oferent może posiadać sprzęty pomocnicze w postaci np. koparek, pługów które za
zgodą Zamawiającego, mogą w krytycznych momentach być użyte do akcji zimowej.

W związku z powyższym oferent składając oddzielnie oferty na kilka grup obszarowych, powinien wziąć pod uwagę ilość i jakość posiadanego sprzętu, gdyż nie może wykazywać tego samego sprzętu w różnych grupach obszarowych.

3. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa i opady śniegu.

Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się:
a) przygotowanie materiałów do zwalczania śliskości wraz z placem do ich składowania,
b) załadunek na sprzęt,
c) usuwanie śniegu z dróg,
d) zwalczanie, likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych (sól) oraz materiałów uszorstniających (piasek).
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

2) Każdy Oferent przed złożeniem oferty na poszczególną grupę obszarową winien zapoznać się z siecią drogową, warunkami terenowymi panującymi w danej miejscowości.

3) Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać przeglądu i remontu sprzętu do odśnieżania i zwalczania śliskości dróg. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2 godzin od chwili podjęcia decyzji o rozpoczęciu akcji na drogach.
Pojazdy używane do wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo o ruchu drogowym.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa wyrażenia zgody na montaż na sprzęcie do odśnieżania i posypywania urządzenia GPS przesyłającego dane o lokalizacji oraz czasie pracy sprzętu. Urządzenie jest własnością Urzędu Gminy Tarnów. Miesięczna opłata za świadczenie usług lokalizacyjnych będzie dokonywana przez Zamawiającego. Montaż urządzenia na sprzęcie do odśnieżania i posypywania, a następnie po ustaniu okresu umownego demontaż, leży w gestii Wykonawcy, który zleci to na własny koszt wyspecjalizowanej firmie Verizon Connect Poland Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zajęcza 4, 57-300 Kłodzko, niezwłocznie po przekazaniu mu urządzenia przez Zamawiającego. Zamawiający żąda od Wykonawcy montażu urządzenia i potwierdzenie jego sprawności przez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej nie później niż do 25.10.2018 r.
Zamawiający zabrania demontażu urządzenia GPS przesyłającego dane o lokalizacji w czasie trwania umowy bez jego wiedzy.
Wykonawca musi posiadać łączność telefoniczną podczas całej doby od momentu podpisania umowy. Nr tel. komórkowego należy podać w ofercie.
Zamawiający przed rozstrzygnięciem przetargu będzie miał prawo dokonania przeglądu sprzętu wykazanego przez Oferenta, w przypadku stwierdzenia złej jakości sprzętu Zamawiający będzie miał prawo odrzucenia oferty, nie podpisania umowy oraz dokonania wyboru innego oferenta.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Formularze

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 23.05.2019 16:00
Ostatnia zmiana dnia: 2019-06-13 12:47:58
Dokument oglądany razy: 245
Podlega Ustawie