bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na odbudowę drogi gminnej nr 692/6 , 693/5 ul. Nowa w Tarnowcu w km 0+000 do 0+140 oraz drogi gminnej 659,664, 682/1-2 ul. Rzemieślnicza w Tarnowcu w km 0+000 do 0+270 zniszczonych podczas powodzi w 2010r. - IR.271.5.2012

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygniętyPrzetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty


 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów , ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 688 01 34,
faks 014 688 01 03.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbudowa drogi gminnej nr 692/6 , 693/5 ul. Nowa w Tarnowcu w km 0+000 do 0+140 oraz drogi gminnej 659,664, 682/1-2 ul. Rzemieślnicza w Tarnowcu w km 0+000 do 0+270 zniszczonych podczas powodzi w 2010r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje między innymi: ul. Nowa kanalizacja deszczowa PVC 315 - 96,5 mb nawierzchnia jezdni betonowa o pow. 710 m2
wjazdy z kostki betonowej czerwonej 8 cm - 64m2 pobocza -kostka betonowa czerwona 6cm - 162m2 ul.
Rzemieślnicza kanalizacja deszczowa PVC 200mm - 23 mb kanalizacja deszczowa PVC 400 mm - 355 mb
nawierzchnia jezdni betonowa o pow. 1250 m2 wjazdy z kostki betonowej czerwonej 8 cm - 96m2 pobocza - kostka betonowa czerwona 6cm - 320m2..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o wysokości do 20% którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na
podstawie przedłożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 prawa zamówień
publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży
podpisane oświadczenie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w wykonaniu minimum 2 robót drogowych o nawierzchni betonowej o wartości robót nie mniejszej niż 600.000 zł brutto za każdą robotę, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz: a- wykazu wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na
podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień
publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży
podpisane oświadczenie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się dysponowaniem
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy do kierowania
budową w specjalności drogowej oraz w zakresie kanalizacji deszczowej. Ocena
spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie
przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych
oraz: a- oświadczenia, że osoby, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień. b- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie
przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień
publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży
podpisane oświadczenie. Zgodnie z art. 26 ust 2c pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny
wykonawca nie może przedłożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.1.Wydłużenie terminu wykonania zamówienia, spowodowanego wystąpieniem niekorzystnych warunków
pogodowych nie pozwalających na wykonanie prac zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Prac (STWIOR). np. długotrwałe, intensywne opady deszczu, długotrwałe niskie
temperatury, powodzie lub wystąpienia innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 1.2 W
uzasadnionych przypadkach (np. choroba, nieplanowany urlop itp.) dopuszcza się zmiany postanowień umowy
dotyczące powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia innym osobom niż wskazane w ofercie na osoby o
porównywalnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jakie wymagał Zamawiający lub wyższych. 1.3
Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian prawnych lub zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w
ramach którego realizowane jest zamówienie. 1.4 W przypadku przekształcenia podmiotowego Wykonawcy. 1.5
W przypadku zmiany Podwykonawcy. Jeżeli jednak Wykonawca opierał się na zasobach podmiotu trzeciego
(wspomnianego Podwykonawcy) wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zmiana
Podwykonawcy może nastąpić na taki który wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż podmiot
(Podwykonawca) wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1.6 Zmiana
postanowień umowy w związku z zaistnieniem okoliczności powodującej, że wykonanie części lub całości przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym.

1.7 W przypadku gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

2. W przypadku robót budowlanych Zamawiający przewiduje ponadto zmiany następujące:

2.1 Zmiana terminu spowodowana wstrzymaniem budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę.

2.2 Wydłużenie terminu wykonania umowy w związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających lub dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji robót i wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania robót podstawowych.

2.3 Zmiana sposobu lub zakresu wykonania robót w przypadkach zmiany przepisów skutkiem czego jest konieczność przyjęcia odmiennych rozwiązań niż założono w dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 prawa zamówień publicznych zmiana danych związanych z obsługą organizacyjno-administracyjną umowy (zmiana numeru konta
bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów, 33-100
Tarnów ul. Krakowska 19 pokój 101- Ip w cenie 100 zł brutto lub pocztą na podstawie pisemnego zamówienia, a także nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2012 godzina 12:00, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na dzienniku podawczym pok. 6A..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie przewiduje się..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałączniki:
- SIWZ
- BZP
- Projekt
- Przedmiary


Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 12.04.2012 15:16
Ostatnia zmiana dnia: 2012-05-16 12:21:29
Dokument oglądany razy: 1195
Podlega Ustawie