bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Zawadzie”. IR -271.7.2012

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- ogłoszenie o wyborze oferty


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
ogłoszenie o wszczęciu postępowania/ o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz U nr 113 poz 759 z 2010 r. tekst jednolity z p.zm./


I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Zawadzie”.
(kody CPV: 45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni,
45112723-9 roboty w zakresie kształtowania placu zabaw,
45342000-6 – wznoszenie ogrodzeń).

2. Zakres robót obejmuje między innymi:

• wykonanie boiska sportowego o nawierzchni sztucznej – 820 m2
• opaska boiska z kostki betonowej – 180 m2
• wykonanie niwelacji terenu,
• wyposażenie placów sportowych
• zakup i montaż wyposażenia terenów zabaw dla dzieci
• remont odwodnienia
• remont bieżni sportowej o nawierzchni sztucznej – 350 m2
• ogrodzenie o wys. 4m-100mb i wysokości 1,5 – 50mb
• brama i furtka.
2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).

IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 30.10.2012 r.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o wysokości do 20% którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych.

2. Spełniają warunki przetargu o których mowa w art.22 ust.1 prawa zamówień publicznych, dotyczące:
2.1.Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.

2.2.Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w wykonaniu minimum 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i wartości robót nie mniejszej niż 200.000 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz:
a- wykazu wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2.3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.

2.4 Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno –budowlanej bez ograniczeń .

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz:
a- oświadczenia, że osoby, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

2.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.

Zgodnie z art. 26 ust 2c pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedłożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

3. Zgodnie z art. 26 ust 2b pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum), spełnienie warunku przynajmniej przez jednego z nich samodzielnie, zostanie uznane przez Zamawiającego za spełnienie warunku przez konsorcjum.
Zasoby (w tym doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy) Podwykonawców biorących udział w wykonaniu części zamówienia także może być brany pod uwagę przy określaniu czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z Podwykonawcą.
Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarnie za wykonanie zamówienia.
Wykonawca wykonujący zamówienie przy udziale Podwykonawcy(ów) ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie.

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Zgodnie z art. 44 ustawy pzp wykonawca składa oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 pzp, dotyczących:
1.1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1pzp Zamawiający żąda dodatkowo następujących dokumentów lub dokumentów równoważnych z kraju Wykonawcy:
2.1.Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone /wg wzoru określonego formularzem Nr 1/.

2.2 Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.3 Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /wg wzoru określonego formularzem nr 2/.

2.4 Jeżeli wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego zobowiązania w/w podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

3.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt.2 ustawy prawo zamówień publicznych.

IX Inne informacje:

1. W przypadku powierzenia części robót osobie trzeciej /Podwykonawcom/ Wykonawca powinien wskazać w ofercie przetargowej określić jaka część zamówienia będzie przez nich wykonywana (art.36 ust.4 pzp).
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej, oferta powinna być podpisana przez wszystkich Wykonawców lub lidera konsorcjum. Zaświadczenia i oświadczenia dotyczące indywidualnie każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, powinny być złożone przez każdego z nich odpowiednio.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w 3.2 specyfikacji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie –wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz Nr 226 poz. 1817 z 2009 r./ -jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, którzy udostępniają zasoby do realizacji zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

X. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 pokój 101 Ip. W godzinach 7:30-15:30 poniedziałek –piątek w cenie 50 zł brutto lub pocztą na podstawie pisemnego zamówienia, a także nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
Zgodnie z art. 27 ust.1 zamawiający i wykonawca wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazują pisemnie lub faksem, przy czym każda ze stron na ewentualne żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza otrzymanie faksu przez wpisanie na otrzymanym dokumencie daty odbioru, podpisanie i odesłanie kopii pierwszej strony faksem. Nr faksu Zamawiającego 14 688 01 30 lub 14 688 01 03.

XII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: mgr inż. Bogumiła Bardel –Kierownik Referatu, inż. Wojciech Suchowski - Specjalista ds. inwestycji tel. (14) 688-01-34.

XIII. Wadium -nie jest wymagane.

XIV. Termin związania ofertą. Przyjmuje się termin związania ofertą: wg ustawy 30 dni
Załączniki:
- SIWZ
- Przedmiary
- Plan zag.
- BZP

- Odpowiedź

- Odpowiedź 2

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 09.05.2012 19:21
Ostatnia zmiana dnia: 2012-06-01 13:37:06
Dokument oglądany razy: 1606
Podlega Ustawie