bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie poboczy tłuczniowych przy drogach gminnych na terenie Gminy Tarnów w roku 2012 GK.271.10.2012

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygniętyPrzetarg zakończony

- Ogłosznie o wyborze ofertyGK.271.10.2012                                                                                         Tarnów, dnia 22.05.2012r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
ogłoszenie o wszczęciu postępowania / o zamówieniu

I. Zamawiający: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poboczy tłuczniowych przy drogach gminnych na terenie Gminy Tarnów w roku 2012.

Zakres robót obejmuje wykonanie:
1. Planowany zakres do wykonania poboczy ok. 10.000m2.
2. Technologia wykonania:
a) zagęszczenie podłoża,
b) wysypanie poboczy tłuczniem i zagęszczenie go,
c) grubość warstwy tłucznia 7 cm po zagęszczeniu,
d) szerokość pobocza od 0.5m – 0.7 m,
e) przy większej różnicy terenu między krawędzią jezdni a istniejącą rzędną terenu najpierw należy wykonać podbudowę z pospóły żwirowej, zagęszczonej, pozostawiając ok. 7cm na warstwę z tłucznia,
f) uporządkowanie terenu i usunięcie pozostałości tłucznia z nawierzchni asfaltowej,
g) w razie potrzeby wykonanie korytowania i odwóz ziemi.

Wykonanie poboczy tłuczniowych będzie się odbywało każdorazowo na zlecenie Urzędu Gminy Tarnów w ciągu całego 2012 roku.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 45-23-31-42 6

IV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Tarnów, przy ul. Krakowskiej 19 w pok.103 w godz. od 8.00 do 15.30 lub pocztą na podstawie pisemnego zamówienia.
SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.gmina.tarnow.pl

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia ustala się: do 30 - 11- 2012r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 prawa zamówień publicznych, dotyczące: .
1.Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2.Posiadania wiedzy i doświadczenia
2.1) doświadczenie w wykonaniu min. 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością zamówieniu w składanej ofercie, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5. Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6. Zgodnie z art. 26 ust 2c, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedłożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Przy ocenie spełnienia warunków udziału w przetargu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Doświadczenia podwykonawców będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału.
Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt VIII siwz/.
VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
-kryterium wyboru oferty jest cena -100%

IX. Wadium - nie jest wymagane.
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty można składać w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 pok. 6A/Dziennik
Podawczy/ w terminie do dnia 6.06.2012 r. do godz. 13.00
Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 13.15 (sala 207 II piętro)

XI. Termin związania ofertą: 30 dni
XII. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Załączniki:
- SIWZ
- BZP

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 22.05.2012 19:09
Ostatnia zmiana dnia: 2012-06-11 15:31:42
Dokument oglądany razy: 1091
Podlega Ustawie