bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na pracowanie projektu technicznego na budowę ścieżek rowerowych oraz przebudowę dróg w miejscowościach: Tarnowiec, Radlna, Nowodworze, Błonie i Łękawka położonych na terenie Gminy Tarnów - GK.271.15.2012

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19,

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego na budowę ścieżek rowerowych oraz przebudowę dróg w miejscowościach: Tarnowiec, Radlna, Nowodworze, Błonie i Łękawka położonych na terenie Gminy Tarnów.

Część 1- Tarnowiec – pas drogi gminnej o nr działki 271 tj. ul. Na Wał
projekt na budowę chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem na dł. ok. 225 mb,
projekt parkingu przy ul. Na Wał o wymiarach ok. 20 x 25 mb,
projekt przebudowy zjazdu z ul. Na Wał oraz drogi dojazdowej o dł. ok. 70m do Zespołu Szkół w Tarnowcu.

Część 2 - Radlna – pas drogi gminnej o nr działki 108, 269
projekt na budowę ścieżki rowerowej wraz z częściowym odwodnieniem, na długości ok. 1200 mb

Część 3 – Nowodworze – pas drogi gminnej o nr działki 62
projekt na budowę ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem, na długości ok. 800 mb

Część 4 – Błonie - pas drogi powiatowej nr 1396K
projekt na budowę ścieżki rowerowej wraz z częściowym odwodnieniem, na długości ok.730 mb
przebudowa sieci teletechnicznej na długości ok. 500 mb

Część 5 – Łękawka – pas drogi gminnej o nr działki 374 na długości ok.330 mb
projekt na przebudowę drogi
projekt na umocnienie brzegu potoku graniczącego bezpośrednio z drogą
projekt na przepust ramowy z gotowych prefabrykatów
Słownik CPV:
-główny przedmiot: 71 32 20 00 - 1

Zakres opracowania obejmuje oddzielnie dla każdej części zamówienia :
A) materiały do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
B) opracowanie projektu - w 5 egz
w tym projekt odwodnienia, oświetlenia, inne jeśli przepisy wymagają - 5 egz.
C) zebranie zgód właścicieli gruntów na wejście w teren, celem wykonania robót ujętych w projekcie ,
D) kosztorys inwestorski - 1 egz
E) przedmiary - 1 egz
F) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egz
G) materiały do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy -3 egz.
H) operaty, w tym operat wodnoprawny - jeśli wymagane -2 egz.

Uwaga:
a) Dokumenty należy przedłożyć w wersji papierowej, a dokumenty wymienione w pkt. III 3. B), E) dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie pdf .
b) Dokumenty przedłożone w wersji elektronicznej wykorzystane będą w materiałach przetargowych i publikowane na stronie internetowej zamawiającego.
c) Projekt powinien posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i sprawdzenia branżowe oraz spełniać wymagania określone w prawie budowlanym i związanych z nim rozporządzeniach konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę .

IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 15.12.2012 r.

Załączniki:
- SIWZ

- BZP


Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 17.08.2012 15:03
Ostatnia zmiana dnia: 2012-09-07 15:27:23
Dokument oglądany razy: 1407
Podlega Ustawie