bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług związanych z należytym zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Tarnów w sezonie zimowym 2012/2013 w dziewięciu grupach obszarowych - GK.271.18.2012

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze ofety
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

I. Zamawiający: Wójt Gminy Tarnów, Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z należytym zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Tarnów w sezonie zimowym 2012/2013 w dziewięciu grupach obszarowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wspólny słownik zamówień (kod CPV):
90.62.00.00-9 usługi odśnieżania
90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń

IV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Tarnów, przy ul. Krakowskiej 19 w Referacie Gospodarki Komunalnej w godz. od 800 do 1530 w pokoju nr 103.
SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.gmina.tarnow.pl

V. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ale nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonywania zamówienia ustala się od październik 2012r. do 30.04.2013r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 prawa zamówień publicznych, dotyczące:.
1.Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
2.1) doświadczenie w wykonaniu min. 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością zamówieniu w składanej ofercie, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres,
2.2) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt VIII siwz /.
Przy ocenie spełnienia warunków udziału w przetargu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Doświadczenia podwykonawców będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału.

VIII. Zamawiający nie będzie wymagał od Oferentów wpłaty wadium.

IX. Kryteria oceny ofert:

CENA – 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty można składać w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, pok. 6A/Dziennik Podawczy/ w terminie do dnia 21.09.2012r. do godz. 1330.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 1345, pok. 207 (sala narad)

XI. Termin związania ofertą: 30 dni.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP


Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 13.09.2012 14:15
Ostatnia zmiana dnia: 2012-10-03 14:57:57
Dokument oglądany razy: 1325
Podlega Ustawie