bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Tarnów w roku 2013 polegających na przyjmowaniu nadawanych przez Zamawiającego przesyłek listowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g, paczek, przesyłek kurierskich, druków bezadresowych, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom na obszarze całego kraju i za granicami, dokonywania ewentualnych zwrotów przesyłek nie do raczonych zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo Pocztowe (tj. Dz. U. z 2008r, Nr 189, poz. 1159 ze zm.) - SA.2600.1.7.2012

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg zakończony 

- Ogłoszenie o unieważnieniu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów , ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 688 01 34, faks 014 688 01 03.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Tarnów w roku 2013 polegających na przyjmowaniu nadawanych przez Zamawiającego przesyłek listowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g, paczek, przesyłek kurierskich, druków bezadresowych, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom na obszarze całego kraju i za granicami, dokonywania ewentualnych zwrotów przesyłek nie do raczonych zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo Pocztowe (tj. Dz. U. z 2008r, Nr 189, poz. 1159 ze zm.).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Tarnów w roku 2013 polegających na przyjmowaniu nadawanych przez Zamawiającego przesyłek listowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g, paczek, przesyłek kurierskich, druków bezadresowych, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom na obszarze całego kraju i za granicami, dokonywania ewentualnych zwrotów przesyłek nie do raczonych zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo Pocztowe (tj. Dz. U. z 2008r, Nr 189, poz. 1159 ze zm.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o wysokości do 20% którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - posiadają zezwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. Z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.). Ocena spełnienia dokonana zostanie na podstawie przedłożonego zezwolenia lub posiadają wpis do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ww. ustawy prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej upoważniającego do prowadzenia działalności pocztowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicy. Ocena spełnienia dokonana zostanie na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku, zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty na zasadzie spełnia - nie spełnia. Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeśli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia obejmujących swym zakresem świadczenie powszechnych usług pocztowych dotyczących korespondencji o wadze do 50 g. i powyżej 50 g. na rzecz jednostek administracji publicznej lub innych jednostek sektora finansów publicznych wymienionych w treści art. 9 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku, zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku, zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku, zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Zgodnie z art. 26 ust 2c pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedłożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem do SIWZ wzorem (Załącznik 3 do SIWZ) wraz ze szczegółową kalkulacją cenową (Załącznik nr 4 do SIWZ) UWAGA! Zamawiający wymaga wypełnienia każdej pozycji kalkulacji. Niewypełnieni którejkolwiek z pozycji skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-2 muszą być złożone w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokument, o którym mowa ust. 3 pkt 1musi być złożony w formie oryginału. Dokument, o którym mowa ust. 3 pkt 2 musi być złożony w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się nieistotne zmiany w umowie, a także zmiany korzystne dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dopuszcza się zmiany w ilościach pomiędzy poszczególnymi wagami i pozycjami przedmiotu zamówienia wyszczególnionymi w kalkulacji cenowej (Załącznik nr 4 do SIWZ) z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie przekroczy kwoty określonej w §8 ust. 1 umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 w cenie 15zł lub pocztą na podstawie pisemnego zamówienia, a także nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, pok. 6A. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.15..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy:.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki:
- SIWZ
- BZP
- Opis przedmiotu
- Wycena

- Odpowiedź 1

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 30.11.2012 15:26
Ostatnia zmiana dnia: 2012-12-21 14:09:25
Dokument oglądany razy: 1232
Podlega Ustawie