bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14000 euro - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Tarnowcu spowodowana zachowaniem wymogów w zakresie bezpieczeństwa drogowego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
33-100 Tarnów
ul. Krakowska 19
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Tarnowcu spowodowana zachowaniem wymogów w zakresie bezpieczeństwa drogowego.

Zakres prac obejmował będzie:
1) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie – 400,00 m2
2) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5, grubość po zagęszczeniu 5 cm - 400,00 m2
3) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ( warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa – 400,00 m2
4) skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową – 400,00 m2
5) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ( warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa – 400,00 m2

III. Warunki
1. Ofertę cenową należy wykonać uwzględniając wszystkie roboty związane z realizacją powyższego zakresu prac.
2. Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć uproszczony kosztorys ofertowy lub wycenę.
3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. 14/688-01-15.
4. Termin wykonania zadania do 10.05.2013 r.
5. Okres gwarancji: min. 36 miesięcy.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na dzienniku podawczym w terminie do dnia 23.04. 2013 r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Tarnowcu”.
2. Kryterium oceny: cena 100%
Załączniki:
- Formularz oferty

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 19.04.2013 12:52
Ostatnia zmiana dnia: 2013-04-19 12:52:11
Dokument oglądany razy: 893
Nie podlega Ustawie