bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 15.750 m2 w roku 2013, co stanowi ok. 4,5 km dróg o szerokości od 3,0 m do 5,5 m. - GK.271.7.2013

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 – tekst jednolity z p. zm./

I. Zamawiający: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 15.750 m2 w roku 2013, co stanowi ok. 4,5 km dróg o szerokości od 3,0 m do 5,5 m.

Zakres robót obejmuje wykonanie:
1. roboty pomiarowe w ilości 4,5 km,
2. korytowanie na głębokość 40 cm /roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km/ w ilości 1.750m2,
dodatek za każdy cm korytowania (+ -),
3. warstwa dolnej podbudowy z kruszyw naturalnych - frakcja od 0,0 do 63,0 mm o średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm w ilości 1.750m2,
dodatek za każdy cm podbudowy z kruszywa naturalnego (+ -),
4. górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych /kliniec/ frakcji od 0,0 mm do 31,5 mm o średniej grubości 8 cm w ilości 15.750m2,
dodatek za każdy cm podbudowy z kruszywa łamanego (+ -),
5. wykonanie warstwy bitumicznej:
a) warstwa wiążąca o średniej grubości 3 cm. w ilości 3.500m2,
dodatek za każdy cm grubości warstwy wiążącej (+ -),
b) warstwa ścieralna o grubości 5 cm wraz z dociskiem krawędzi jezdni w ilości 15.750m2,
dodatek za każdy cm grubości warstwy ścieralnej (+ -),
6. wykonanie remontu nawierzchni przy uzyciu emulsji i grysu remonterem drogowym o sredniej głebokości skropienia 3cm w ilości 2.000m2,
7. wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w ilości 8.750m2,
8. wykonanie regulacji studzienek kanalizacyjnych – 30 szt,
9. wykonanie regulacji zaworów i zasuw wodociągowych – 30 szt.

Dodatkowe informacje:
1. Maksymalna odległość realizowanego zamówienia od granic miasta Tarnowa – 15 km,
2. Szerokość dróg od 3,0 m do 5,5 m,
3. Na drogach obowiązuje kategoria ruchu KR 1-2,
4. Do wykonania warstwy ścieralnej wymaganym będzie stosowanie asfalto-betonu z masy na kruszywie grysowym.
5. Technologia wykonywanych robót (min. 15 odcinków dróg) każdorazowo uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót na poszczególnym odcinku drogi.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 45-23-32-20 7

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Załączniki:

- SIWZ
- BZP

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 27.06.2013 08:22
Ostatnia zmiana dnia: 2013-07-12 12:16:41
Dokument oglądany razy: 1135
Podlega Ustawie