bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Tarnów w roku 2014 - SA.2600.1.15.2013

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów , ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 688 01 34, faks 014 688 01 03.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Tarnów w roku 2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Tarnów w roku 2014 polegających na przyjmowaniu nadawanych przez Zamawiającego przesyłek listowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g, paczek, przesyłek kurierskich, druków bezadresowych, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom na obszarze całego kraju i za granicami, dokonywania ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe - ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 ).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - posiadają zezwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe Dz. U. z 2012r., poz. 1529, ze zm.). Ocena spełnienia dokonana zostanie na podstawie przedłożonego zezwolenia lub posiadanego wpisu do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ww. ustawy prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej upoważniającego do prowadzenia działalności pocztowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicy. Ocena spełnienia dokonana zostanie na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku, zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty na zasadzie spełnia - nie spełnia. Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeśli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia obejmujących swym zakresem świadczenie powszechnych usług pocztowych dotyczących korespondencji o wadze do 50 g. i powyżej 50 g. na rzecz jednostek administracji publicznej lub innych jednostek sektora finansów publicznych wymienionych w treści art. 9 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm.).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku, zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku, zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku, zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Zgodnie z art. 26 ust 2c pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedłożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: - wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem do SIWZ wzorem (Załącznik 3 do SIWZ) - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-2 muszą być złożone w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokument, o którym mowa ust. 3 pkt 1 musi być złożony w formie oryginału. (dot. załącznik nr 3) Dokument, o którym mowa ust. 3 pkt 2 musi być złożony w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. (do. Pełnomocnictwa)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminatarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 pokój 6A - dziennik podawczy w godzinach 8:30-15:30 poniedziałek -piątek w cenie 15zł.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 pokój 6A - dziennik podawczy.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki:
- SIWZ
- BZP
- Opis 
- Wzory
- Oferta - poprawiony wzór
- Oświadczenia
- Umowa - wzór

- Odpowiedź

- Odpowiedź 2

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 25.11.2013 14:39
Ostatnia zmiana dnia: 2013-12-10 10:58:58
Dokument oglądany razy: 1121
Podlega Ustawie