bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 8 613 914,56 zł dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2014 rok - FN .271.1.2014

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Zamawiający: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19,
Adres strony internetowej: www.gmina.tarnow.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości większej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 8 613 914,56 zł dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2014 rok.
Zamawiający wymaga, aby udzielanie kredytu i obsługa jego spłaty odbywała się wg poniższych zasad:
1. Udzielenie kredytu do kwoty 8 613 914,56 złotych – kredyt zostanie pobrany w transzach, których wysokość zostanie zgłoszona przez kredytobiorcę do wiadomości banku na 1 dzień roboczy wcześniej - na rachunek kredytobiorcy.
2. Spłata kredytu w latach i kwotach:
a) 2015 rok – karencja w spłacie kapitału
b) 2016 rok - 100 000,00 zł
c) 2017 rok - 1 263 300,00 zł
d) 2018 rok – 1 263 300,00 zł
e) 2019 rok - 1 263 300,00 zł
f) 2020 rok – 1 263 300,00 zł
g) 2021 rok – 1 263 000,00 zł
h) 2022 rok - 1 263 000,00 zł
i) 2023 rok - 934 114,56 zł

3. Spłata rat kredytu nastąpi w ratach dwumiesięcznych, płatnych na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca, począwszy od 29.02.2016 r. Od dnia podpisania umowy do dnia 29.02.2016r. - karencja w spłacie kapitału.
4. Spłata odsetek następować będzie w następujących terminach
a) odsetki od kredytu za rok 2014 będą płatne jednorazowo w dniu 31.12.2014 r.
b) odsetki za 2015 rok – odsetki płatne w okresach dwumiesięcznych począwszy od 28.02.2015 , w ostatnim dniu m-ca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października, grudnia 2015 r.
c) odsetki za lata 2016 – 2023 – w terminach spłaty rat kapitałowych
5. Oprocentowanie będzie zmienne ustalone w oparciu o stawkę bazową - WIBOR 1M, notowany na 2 dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca, za który naliczone będą odsetki (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),
6. Stała marża banku (określona w załączniku nr 1a do SIWZ), nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonania zamówienia.
7. Inne opłaty i prowizja banku nie wystąpią.
8. Zabezpieczenie kredytu – weksel „in blanco”
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania części kredytu postawionego do jego dyspozycji,
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.Załączniki:

- SIWZ

- Formularze ofertowe

- Załącznik do wyliczeń

- Ogłoszenie - Dziennik UE

- Odpowiedź

- Odpowiedź 2

- Odpowiedź 3

- SIWZ - sprostowanie

- Opinia RIO z 28-05-2014 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 08.05.2014 13:26
Ostatnia zmiana dnia: 2014-06-27 12:36:45
Dokument oglądany razy: 1059
Podlega Ustawie