bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług związanych z należytym zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Tarnów w sezonie zimowym 2014/2015 w dziewięciu grupach obszarowych - GK.271.21.2014

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg rozstrzygnięty

- Ogłoszenie  o wyborze oferty

- Unieważnienie (dot. VII grupy)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymI. Zamawiający: Wójt Gminy Tarnów,
Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony , w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.907, ze zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z należytym zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Tarnów w sezonie zimowym 2014/2015 w dziewięciu grupach obszarowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wspólny słownik zamówień (kod CPV):
90.62.00.00-9 usługi odśnieżania
90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń

IV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Tarnów, przy ul. Krakowskiej 19 w Referacie Gospodarki Komunalnej w godz. od 830 do 1530 w pokoju nr 103.
SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.gmina.tarnow.pl.

V. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ale nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, w wysokości do 30% o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

VII. Termin wykonywania zamówienia ustala się od październik 2014r. do 30.04.2015r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 prawa zamówień publicznych, dotyczące:.
1.Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
2.1) doświadczenie w wykonaniu min. 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością zamówieniu w składanej ofercie, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres,
2.2) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt VIII siwz /.
Przy ocenie spełnienia warunków udziału w przetargu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Doświadczenia podwykonawców będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki udziału.

IX. Zamawiający nie będzie wymagał od Oferentów wpłaty wadium.

X. Kryteria oceny ofert:

CENA – 100%

XI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty można składać w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, pok. 6A/Dziennik Podawczy/ w terminie do dnia 17.09.2014r. do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 1315, pok. 207 (sala narad)

XII. Termin związania ofertą: 30 dni.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Projekt umowy

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 09.09.2014 18:39
Ostatnia zmiana dnia: 2014-10-06 11:42:25
Dokument oglądany razy: 1087
Podlega Ustawie