bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Wola Rzędzińska I w otoczeniu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i boisk sportowych - IR-7011/17/2014

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygniętyPrzetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze ofertyNumer ogłoszenia: 340020 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów , ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 688 01 34, faks 014 688 01 03.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projektu zagospodarowania terenu centrum wsi Wola Rzędzińska I w otoczeniu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i boisk sportowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Charakterystyczne parametry określające wielkość planowanych obieków: 1.1. przy boisku wielofunkcyjnym na dz. Nr 1561, 1562/2, 1563/3 i 4/5 1567 , 1566/1 planowane jest boisko z naturalną nawierzchnią do piłki nożnej, szatnia z zapleczem sanitarnym 1.2. parking dla samochodów na dz.Nr 2821 oraz na dz. Nr 1548/2 1.3. hala widowiskowo-sportowa przy budynku Szkoły Podstawowej na dz. Nr 1557/1 i /2 z uwzględnieniem rozbiórki szkolnej sali gimnastycznej. 3.Zakres opracowania obejmuje: 3.1. na dz. Nr 1561, 1562/2, 1563/3 i 4/5 1567 , 1566/1 zaprojektować boisko do piłki nożnej z nawierzchnią naturalną, ogrodzenie i oświetlenie boiska i terenu, szatnię z zapleczem sanitarnym, zieleń, mała architektura - projekt budowlano-wykonawczy w 5 egz.. 3.2. na dz. Nr 2821 oraz na dz. Nr 1548/2 zaprojektować parking dla samochodów osobowych - projekt budowlano-wykonawczy w 5 egz. 3.3. na dz. Nr 1557/1 i /2 zaprojektować halę widowiskowo-sportową z funkcją do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę i tenis ziemny - projekt budowlano -wykonawczy w 5 egz. w branżach: -architektura, -konstrukcja, -instalacja wewnętrzna elektryczna -instalacja wewnętrzna wod -kan, gaz i cwu, -instalacja wewnętrzna CO z kotłownią -projekt oświetlenia terenu, -projekt przełożenia sieci kolidujących, -projekt drogowy dojść, chodników - projekt ogrodzenia terenu -plan zagospodarowania działki z uwzględnieniem elementów malej architektury 3.4 zebranie zgód właścicieli gruntów na wejście w teren, celem wykonania robót ujętych w projekcie, 3.5 kosztorys inwestorski - oddzielnie dla poszczególnych pozycji poz. od 3.1 do 3.3 w 1 egz 3.6 przedmiary -oddzielnie dla poszczególnych pozycji poz. od 3.1 do 3.3 w 1 egz 3.7 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egz 3.8 uzgodnienia rzeczoznawców. Projekty powinny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i sprawdzenia branżowe oraz spełniać wymagania określone w prawie budowlanym i związanych z nim rozporządzeniach oraz uzyskać pozwolenie na budowę..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.20.00-0, 71.22.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w wykonaniu minimum 2 projektów - obiektów kubaturowych o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto każdy, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz: a- wykazu wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz: a- oświadczenia, że osoby, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w itp.26 ust.2b ustawy, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego zobowiązania w/w podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.1 W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, nieplanowany urlop itp.) dopuszcza się zmiany postanowień umowy dotyczące powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia innym osobom niż wskazane w ofercie na osoby o porównywalnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jakie wymagał Zamawiający lub wyższych. 1.2 Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian prawnych lub zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie. 1.3 W przypadku przekształcenia podmiotowego Wykonawcy. 1.4 W przypadku zmiany Podwykonawcy. Jeżeli jednak Wykonawca opierał się na zasobach podmiotu trzeciego (wspomnianego Podwykonawcy) wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zmiana Podwykonawcy może nastąpić na taki który wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż podmiot (Podwykonawca) wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1.5 Zmiana postanowień umowy w związku z zaistnieniem okoliczności powodującej, że wykonanie części lub całości przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym. 1.6 W przypadku gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów,ul. Krakowska 19,pok.101 Ip cena 10 zł, a także nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów,dziennik podawczy pok.6A. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w tym samym dniu o godz. 12.15 (sala 207,II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki:

- SIWZ

- Projekt umowy

- BZP

- Mapa

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 14.10.2014 12:58
Ostatnia zmiana dnia: 2014-11-19 10:51:43
Dokument oglądany razy: 1219
Podlega Ustawie