bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Tarnów w roku 2015, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g, paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym - SA.2600.1.10.2014

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty


Przedłuża się termin składania i otwarcia ofert na dzień 8 grudnia 2014 i w pkt. X ust.3 siwz „Miejsce i termin składania ofert” z dnia 04-12-2014 r zamienia się na: do dnia 08-12-2014 r. Miejsce i godzina otwarcia bez zmianZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów , ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 688 01 34, faks 014 688 01 03.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Tarnów w roku 2015, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g, paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym opłacane za pomocą opłaty z dołu, dotyczące: a) przesyłek listowych nierejestrowanych o wadze do 50 g i powyżej 50 g, b) przesyłek listowych rejestrowanych o wadze do 50 g i powyżej 50 g, c) paczek pocztowych, d) przesyłek kurierskich z uwzględnieniem gabarytów określonych rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545). 2.2. Usługi codziennego doręczania zwrotnego potwierdzenia odbioru i zwrotów przesyłek pocztowych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, w dni robocze od poniedziałku do piątku do siedziby Zamawiającego przy ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów. 2.3. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania terminów doręczania przesyłek pocztowych zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529,. 2.4. Wykonawca zobowiązany będzie doręczać przesyłki listowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.). 2.5. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług doręczania przesyłek w Polsce i za granicami kraju. 2.6. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek pocztowych w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsc zgodnie z adresem przeznaczenia. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii rodzajowej i wagowej. Opakowanie przesyłek listowych stanowi zaklejona koperta Zamawiającego, opakowanie paczki stanowi sztywne pudełko lub szary papier Zamawiającego. Zamawiający umieszcza w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki oraz pełną nazwę i adres zwrotny nadawcy. 2.7. Przesyłki kurierskie to przesyłki listowe oraz paczki, które Wykonawca zobowiązuje się doręczać w Polsce i za granicami kraju w gwarantowanych terminach określonych w formularzu ofertowym. 2.8.Zamawiający będzie umieszczał na przesyłkach oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci odcisku pieczęci o treści podanej przez Wykonawcę. 2.10. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie właściwie przygotowanych przez Zamawiającego przesyłek oraz zestawienia ilościowego przesyłek, według którego dokonywane będą płatności za wykonaną usługę w cyklach miesięcznych. 2.11.Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.12.Odbiór przesyłek codziennie w godzinach 14-15 w siedzibie zamawiającego/ miejscu wskazanym przez wykonawcę..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego - 10 %.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej, wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 12.06.2003 r. Prawo pocztowe w zakresie powszechnych usług pocztowych objętych przedmiotem zamówienia albo korzysta z ustawowego zwolnienia z obowiązku posiadania ww. zezwolenia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia i dokumentu - rozdz. V ust. 4.1. pkt a) i b) SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - rozdz. V ust. 4.1 pkt a) SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - rozdz. V ust. 4.1 pkt a) SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - rozdz. V ust. 4.1 pkt a) SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 12.06.2003 r. Prawo pocztowe w zakresie powszechnych usług pocztowych objętych przedmiotem zamówienia, a w stosunku do operatora publicznego oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z obowiązku z uzyskania ww. zezwolenia (wzór oświadczenia o ustawowym zwolnieniu został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie, a każdy z nich będzie realizował zakres objęty zezwoleniem, każdy z nich składa zezwolenie lub oświadczenie.SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - odbiór przesyłek z siedziby Zamawiajacego - 5
3 - liczba placówek odbiorczych, którymi dysponuje Wykonawca - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach i zakresie: 1) jeżeli w czasie trwania umowy Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wprowadzi nowy cennik usług świadczonych na podstawie tej umowy - zmianie może ulec wysokość opłat za usługi, o ile będzie korzystna dla Zamawiającego, 2) jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi ustawowa zmiana wysokości stawki podatku od towarów i usług - zmianie może ulec wysokość opłat za usługi świadczone na podstawie tej umowy - w granicach uzasadnionych zmianą wysokości stawki podatku od towarów i usług.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.tarnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 , pok.6A lub ze strony internetowej Zamawiającego..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska19 - pokój nr 6 A..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Odpowiedź

- Przedłużenie terminu

- Odpowiedź 2

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 25.11.2014 12:45
Ostatnia zmiana dnia: 2014-12-18 15:58:23
Dokument oglądany razy: 957
Podlega Ustawie