bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie projektu technicznego parkingu wraz z odwodnieniem i zjazdem z drogi powiatowej na dz. nr 233/4 w miejscowości Biała - GK.271.19.2015

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty
 I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Wójt Gminy Tarnów, Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie projektu technicznego parkingu wraz z odwodnieniem i zjazdem z drogi powiatowej na dz. nr 233/4 w miejscowości Biała.
W załączeniu kserokopia mapy z zaznaczonym terenem pod projektowany parking.

1. Zakres opracowania obejmować ma m.inn. :
1) sporządzenie koncepcji projektowej (2egz.) w skali 1:500 na aktualnej mapie do celów projektowych – do uzgodnienia przyjętych rozwiązań z Zamawiającym lub ewentualnych konsultacji społecznych
2) sporządzenie projektu budowlanego (5egz.) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. – poz. 462 (ze zmianami) oraz przepisami Prawa budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu w skali 1:500 ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi np. zjazd na drogę powiatową, przekrojami poprzecznymi i podłużnymi itd.
W przyjętych rozwiązaniach projektowych należy zapewnić takie ukształtowanie projektowanego parkingu, które nie będzie zakłócać naturalnego spływu wód z przyległego terenu oraz nie będzie powodować spływu wód z projektowanego parkingu na przyległe tereny.
3) sporządzenie projektów przebudowy sieci /jeśli zaproponowana koncepcja będzie tego wymagać/. Należy uwzględnić wszelkie warunki branżowe w zakresie kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej znajdujących się w obrębie oddziaływania projektowanego parkingu. Należą tu sieci: teletechniczna, wodociągowo – kanalizacyjna, gazowa i energetyczna.
4) Ponadto
- operat wodnoprawny 2 egz. /jeśli będzie wymagany/,
- opinię geotechniczną /jeśli będzie wymagana/,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- kosztorys ofertowy,
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
5) Mapy, przekroje, profile winny być opracowane także w PDF. Specyfikacja, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, specyfikacja winny być opracowane również w formie elektronicznej.

III. Warunki

1. Opracowana dokumentacja winna zawierać wszystkie uzgodnienia i dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

2. Wartość brutto za wykonanie opracowania będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

3. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości opracowania oraz należny podatek VAT.

4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-43
5. Termin wykonania zamówienia do 30.11.2015 r.

6. Sposób zapłaty: dwie faktury, po zakończeniu etapów:
- pierwsza faktura o wartości do 60% wartości całego zamówienia płatna po złożeniu w urzędzie Gminy Tarnów kompletnej dokumentacji,
- druga faktura o wartości równej pozostałej do zapłaty kwoty, wystawiona przez Wykonawcę po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 22.06.2015r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Opracowanie projektu technicznego parkingu wraz z odwodnieniem i zjazdem z drogi powiatowej na dz. nr 233/4 w miejscowości Biała.

2. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Załączniki:
- Mapa
- Formularz ofertowyOpublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 17.06.2015 15:21
Ostatnia zmiana dnia: 2015-06-17 15:21:32
Dokument oglądany razy: 626
Nie podlega Ustawie