bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert na remont budynku remizy OSP w Porębie Radlnej - SA.3032.2.2015

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19
II. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe dla zamówień do 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont budynku remizy OSP w Porębie Radlnej
(kod CPV: 45-211 350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
45-216121-8 Obiekty straży pożarnej

Zakres robót obejmuje:
Remont kuchni i poddasza:
-podłoga z płyt OSB,
-wykonanie posadzki,
-remont ścianek działowych,
-remont instalacji elektrycznej,
-malowanie emulsyjne,
-doposażenie kuchni /taboret gastronomiczny, zmywarka, regał, stół/
Termomodernizacja strychu:
-impregnacja więźby dachowej,
-docieplenie więźby dachowej,
-malowanie.

Szczegółowy zakres robót budowlanych wynika z udostępnianych przedmiarów.

IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 15.09.2015r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:

1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zamówienia, jeżeli podpisze on oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia.

2.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno –budowlanej.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków zamówienia.

3.Posiadanie wiedzy i doświadczenia zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zamówienia, jeżeli podpisze on oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia.

4.Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zamówienia, jeżeli Wykonawca podpisze oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia dotyczące:
a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b)posiadania wiedzy i doświadczenia;
c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

VII Inne informacje:

W przypadku powierzenia części robót podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy,

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Jolanta Kałuża tel. (14) 688-01-26.

IX. Termin związania ofertą. Przyjmuje się termin związania ofertą: 30 dni

X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Szczegółowa część oferty powinna zawierać :
A. Nazwę i adres zamawiającego.
B. Nazwę i adres Wykonawcy, dane teleadresowe /tef., fax., e-mail/, Nr NIP.
C. Nazwę zadania, na które składana jest oferta.
D. Oferowany termin wykonania zamówienia.
E. Okres gwarancji.
F. Warunki płatności.
G. Cenę oferty: wartość brutto ..............zł /słownie: /
H. Dokumenty i oświadczenia.
I. Kosztorys uproszczony wraz z zestawieniem Robocizny Materiałów i Sprzętu.

3. Oferta powinna zostać zapakowana w kopertę nieprzeźroczystą i w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
Koperta z ofertą powinna być zaadresowana do zamawiającego z podaniem trybu przetargowego i nazwy zadania, być opatrzona ostrzeżeniem „nie otwierać przed sesją otwarcia ofert tj. tu godzina i data otwarcia ”.

XI. Miejsce i termin składania.
1.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na dzienniku podawczym pok. 6A w terminie do dnia 17.06.2015r do godz. 10.00.
2. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą zwracane.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.Podana w ofercie cena powinna stanowić :
-sumę cen elementów zamówienia określonych w przedmiarach.
2.Do wyceny i do zabudowy należy użyć wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
3. W cenie oferty należy ująć także koszty zorganizowania i rozbiórki tymczasowego zaplecza budowy, opłaty za zużytą energię, wodę i inne elementy wymienione w istotnych postanowieniach umowy.
4. Do ceny ustalonej na podstawie kalkulacji należy doliczyć obowiązujące podatki.

XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Cena - 100 %XIV. Załączniki do zaproszenia:
1) Formularz ofertowy.
2) Projekt umowy
3) Przedmiary

Odpowiedź 

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 09.06.2015 10:00
Ostatnia zmiana dnia: 2015-07-03 15:02:38
Dokument oglądany razy: 867
Nie podlega Ustawie