bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostarczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia pracowni komputerowej z oprogramowaniem

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty


 I. Zamawiający: Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze ul. św. Floriana 1, 33-113 Zgłobice
II. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe dla zamówień do 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia pracowni komputerowej z oprogramowaniem.

Zakres robót obejmuje:

- dostarczenie sprzętu z oprogramowaniem wg specyfikacji zawartej w załączniku nr 1
- wykonanie instalacji elektrycznej i strukturalnej wg załącznika nr 1
- montaż i konfiguracja dostarczonego sprzętu (wg załącznika nr 1)
- przeprowadzenie szkolenia w obsłudze i użytkowaniu dostarczonego sprzętu (wg załącznika nr 1).


IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie montażu i konfiguracji sprzętu: 17.08.2015r.
C/ przeprowadzenie szkolenia do 20.09.2015r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zamówienia, jeżeli podpisze on oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia.

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zamówienia, jeżeli podpisze on oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia.

3. Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zamówienia, jeżeli Wykonawca podpisze oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

VII Inne informacje:

W przypadku powierzenia części robót podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy,

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobami do kontaktów z Wykonawcami są: Agnieszka Papuga, Arkadiusz Dębosz –
/tel. 14 6743029/


X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Szczegółowa część oferty powinna zawierać:
A. Nazwę i adres zamawiającego.
B. Nazwę i adres Wykonawcy, dane teleadresowe /tef., fax., e-mail/, Nr NIP.
C. Nazwę zadania, na które składana jest oferta.
D. Oferowany termin wykonania zamówienia.
E. Okres gwarancji.
F. Warunki płatności.
G. Cenę oferty: wartość brutto ..............zł /słownie: /
H. Dokumenty i oświadczenia.
I. Kosztorys uproszczony wraz z zestawieniem Robocizny Materiałów i Sprzętu.

3. Oferta powinna zostać zapakowana w kopertę nieprzeźroczystą i w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
Koperta z ofertą powinna być zaadresowana do zamawiającego z podaniem trybu przetargowego i nazwy zadania, być opatrzona ostrzeżeniem „nie otwierać przed sesją otwarcia ofert”.

XI. Miejsce i termin składania.
1.Oferty należy składać w sekretariacie szkoły Zbylitowska Góra ul. św. Floriana 1 w terminie do dnia 29.06.2015r. do godz. 10.00.
2. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą zwracane.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana w ofercie cena powinna stanowić:
-sumę cen elementów zamówienia.
2. Do wyceny i do wykonania należy użyć wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
3. Do ceny ustalonej na podstawie kalkulacji należy doliczyć obowiązujące podatki.

XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Cena - 100 %

XIV. Załączniki do zaproszenia:
1) Specyfikacja sprzętu komputerowego
2) Formularz ofertowy.
3) Projekt umowy
Załączniki:
- Formularz ofertowy
- Załącznik nr 1 - wymagania techniczne
- Wzór umowy

- Zmiana SIWZ - sprostowanieOpublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 23.06.2015 12:38
Ostatnia zmiana dnia: 2015-07-07 14:33:29
Dokument oglądany razy: 861
Nie podlega Ustawie