bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Błoniu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty
1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Błoniu.

2. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe dla zamówień do 30 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Błoniu.
3.2. Zakres prac obejmuje dostawę wraz z:
3.2.1. montażem kotła DeDietrich 45 kW;
3.2.2. montażem wkładu kominowego;
3.2.3. montażem grupy pompowej;
3.2.4. montażem sprzęgła hydraulicznego;
3.2.5. montażem aparatury kontrolno-pomiarowej (opomiarowaniem kotła);
3.2.6. montażem materiałów pozostałych;
3.2.7. demontażem kotła istniejącego;
3.2.8. rozruchem kotła na zimno i gorąco;
3.2.9. przeprowadzeniem 48 godz. ruchu próbnego kotła;
3.2.10. wyznaczeniem parametrów pracy kotła.
3.3. Przekazaniem dokumentacji powykonawczej technicznej kotła (paszport kotła) i pozostałych urządzeń oraz oświadczeń, że instalacja spełnia normy bezpieczeństwa oraz wymogi podane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 04 sierpnia 2003 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr 163 poz. 1584 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).

4. Tryb udzielania wyjaśnień:

Każdy oferent ma prawo do bezpośredniej wizualizacji istniejącej kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Błoniu, Błonie 20, 33-113 Zgłobice w godzinach od 7.00 do 12.00 w każdym dniu tygodnia po uprzednim ustaleniu telefonicznym pod numerem 14 – 674 30 94.

5. Terminy:
5.1. rozpoczęcie prac: nie później niż 3 dni od podpisania umowy;
5.2. zakończenie prac ustala się: 21.08.2015r.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:
6.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zamówienia, jeżeli podpisze on oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia;
6.2 Posiadanie wiedzy i doświadczenia zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zamówienia, jeżeli podpisze on oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia;
6.3 Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zamówienia, jeżeli Wykonawca podpisze oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
7.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia dotyczące:
7.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
7.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
7.1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

8. Inne informacje:

W przypadku powierzenia części prac podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

9. Wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Artur Puciłowski – tel. 14 674 30 94.

10. Opis sposobu przygotowania oferty:
10.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
10.2 Szczegółowa część oferty powinna zawierać:
10.2.1 Nazwę i adres zamawiającego;
10.2.2 Nazwę i adres Wykonawcy, dane teleadresowe /tef., fax., e-mail/, nr NIP;
10.2.3 Nazwę zadania, na które składana jest oferta;
10.2.4 Oferowany termin wykonania zamówienia.;
10.2.5 Okres gwarancji;
10.2.6 Warunki płatności;
10.2.7 Cenę oferty: wartość brutto ..............zł /słownie: ……………/;
10.2.8 Dokumenty i oświadczenia;
10.2.9 Kosztorys uproszczony wraz z zestawieniem Robocizny Materiałów i Sprzętu.
10.3 Oferta powinna zostać zapakowana w kopertę nieprzeźroczystą i w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
Koperta z ofertą powinna być zaadresowana do zamawiającego z podaniem trybu przetargowego i nazwy zadania, być opatrzona ostrzeżeniem „nie otwierać przed sesją otwarcia ofert”.

11. Miejsce i termin składania ofert oraz sesja otwarcia ofert.
11.1 Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 22.07.2015r.
do godz. 10.00. Adres: Błonie 20, 33-113 Zgłobice.
11.2 Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą zwracane.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1 Podana w ofercie cena powinna stanowić: sumę cen elementów zamówienia
określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
12.2 Do wyceny i do wykonania należy użyć wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w instalacjach co spełniające wymagania zawarte w części 3 Opis przedmiotu zamówienia.
12.3 Do ceny ustalonej na podstawie kalkulacji należy doliczyć obowiązujące podatki.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Cena – 95 %;
Okres gwarancji – 5 % (maksymalnie punktowany okres to 5 lat).

14. Załączniki do zaproszenia:

14.1 Formularz ofertowy
14.2 Projekt umowy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 15.07.2015 12:27
Ostatnia zmiana dnia: 2015-07-22 12:01:37
Dokument oglądany razy: 708
Nie podlega Ustawie