bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) Gminy Tarnów na lata 2015 -2023 - IR -604.17.2015

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19
II. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe dla zamówień do 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) Gminy Tarnów na lata 2015 -2023.

2. Opis Gminy Tarnów
Gminę Tarnów administracyjnie tworzy 15 sołectw położonych na powierzchni 8269,35 ha. Są to: Biała, Błonie, Jodłówka-Wałki, Koszyce małe, Koszyce Wielkie, Łękawka, Nowodworze, Poręba Radlna, Radlna, Tarnowiec, Wola Rzędzińska (2 sołectwa), Zawada, Zbylitowska Góra, Zgłobice.
Powierzchnia gminy Tarnów wynosi 86,78 km2 liczy ok. 6200 gospodarstw domowych.
Na terenie Gminy Tarnów zarejestrowanych jest ok. 1300 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wg CEIDG oraz 88 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w KRS (z czego 26 w Woli Rzędzińskiej, 14 w Zbylitowskiej Górze, 11 w Zgłobicach, 8 w Koszycach Wielkich, 13 w Tarnowcu)
Według stanu na 31.12.2014r. liczba mieszkańców Gminy Tarnów wynosi 24 912 osób.
Przeważająca część obszaru Gminy Tarnów stanowią użytki rolne (64%), użytki leśne (24%) oraz użytki zielone (11%). Część obszaru gminy leży w obszarach chronionego krajobrazu. Są to: Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, oraz obszar Natura 2000 - Dolny Dunajec.i Biała Tarnowska
.
3. Zakres zamówienia:
Charakterystyka niskiej emisji.
Inwentaryzacja niskiej emisji na terenie Gminy Tarnów.
Analiza występowania przekroczeń niskiej emisji na terenie gminy, obejmująca występowanie najważniejszych substancji zanieczyszczających powietrze oraz ich przekroczenia w stosunku do obowiązujących wartości.
Opracowanie Celów Strategicznych, Ogólnych i Szczegółowych (SMART) wraz określeniem niezbędnych Działań do osiągnięcia założonych celów.
Określenie zasad i priorytetów wymiany oraz zakupu nowych urządzeń grzewczych w sektorze komunalno –bytowym, sektorze usług i handlu oraz małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Gminy Tarnów.
Harmonogram realizacji Działań w ramach PONE na przyjęte lata realizacji.
Określenie wysokości nakładów niezbędnych do osiągnięcia poszczególnych celów. z Wskazanie możliwych źródeł uzyskania dofinansowania na realizację PONE
Wnioski końcowe.
Program ma być zgodny z przyjętym Programem ochrony powierza dla Województwa Małopolskiego.


IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 30.10.2015r.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:

1.Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia o posiadaniu uprawnień.

2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia o posiadaniu wiedzy i doświadczenia.

4.Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia dotyczące:
• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
• posiadania wiedzy i doświadczenia;
• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
• sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

IX Inne informacje:

1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, którzy udostępniają zasoby do realizacji zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

X. Niniejsze zaproszenie można uzyskać nieodpłatnie pod adresem: Urząd Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 pokój 101 Ip. W godzinach pracy Urzędu lub pocztą na podstawie pisemnego zamówienia, a także na stronie internetowej zamawiającego.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
Zamawiający i wykonawca wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazują pisemnie, faksem lub drogą e-mail, przy czym każda ze stron na ewentualne żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza otrzymanie faksu przez wpisanie na otrzymanym dokumencie daty odbioru, podpisanie i odesłanie kopii pierwszej strony faksem. Nr faksu Zamawiającego 14 688 01 30.

XII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: mgr inż. Bogumiła Bardel –Kierownik Referatu, tel. (14) 688-01-34 lub mgr Paulina Pieczarka tel. 14-688-01-16.

XIII. Termin związania ofertą. Przyjmuje się termin związania ofertą: 30 dni

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Szczegółowa część oferty powinna zawierać :
A. Nazwę i adres zamawiającego.
B. Nazwę i adres Wykonawcy, dane teleadresowe /tef., fax., e-mail/, Nr NIP.
C. Nazwę zadania, na które składana jest oferta.
D. Termin wykonania zamówienia.
G. Cenę oferty: wartość brutto ..............zł /słownie: /
H. Dokumenty i oświadczenia.

3. Oferta powinna zostać zapakowana w kopertę nieprzeźroczystą i w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
Koperta z ofertą powinna być zaadresowana do zamawiającego z podaniem trybu przetargowego i nazwy zadania, być opatrzona ostrzeżeniem „nie otwierać przed sesją otwarcia ofert tj. tu godzina i data otwarcia ”.

4. Załączone do specyfikacji formularze wykazów i oświadczeń traktuje się jako pomocnicze do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawców; jeśli zachodzi potrzeba można je modyfikować lub wykorzystywać wielokrotnie. Zamawiający nie wymaga rygorystycznego przestrzegania formuły graficznej formularzy, wskazanym jest jednak zawarcie wszystkich niezbędnych informacji pozwalających na weryfikację spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

XV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na dzienniku podawczym pok. 6A w terminie do dnia 05.08.2015r do godz. 12.00.
2. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą zwracane.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.Podana w ofercie cena powinna stanowić :
W wycenie należy ująć wszystkie prace i czynności uznane przez Wykonawcę jako niezbędne do prawidłowego wykonania całego zakresu zamówienia.
2. Do ceny ustalonej na podstawie kalkulacji należy doliczyć obowiązujące podatki.

XVII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Cena - 100 %

1. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” wg następującego wzoru:

W x = (C min : C x) x waga kryterium
Gdzie:
W x - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto,
C min - najniższa cena spośród ofert spełniających wymogi specyfikacji,
C x - cena rozpatrywanej oferty.

XVIII. Formalności po wyborze oferty do zawarcia umowy.
Po wyborze oferty Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku gdy cena oferty przekracza środki Zamawiającego przeznaczone na zawarcie umowy lub jest wyższa niż określono w przepisie art. 4 pkt. 8 prawa zamówień publicznych tj. 30 000 EURO, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania.Formularz

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 29.07.2015 13:10
Ostatnia zmiana dnia: 2015-08-07 08:03:58
Dokument oglądany razy: 1172
Nie podlega Ustawie