bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze zaprasza do składania ofert na dostarczenie 34 sztuk fabrycznie nowych laptopów z systemem operacyjnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty nr 2

- Ogłoszenie o wyborze ofertyI. Zamawiający: Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze ul. św. Floriana 1, 33-113 Zgłobice


II. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe dla zamówień do 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie komputerów przenośnych (laptopów).

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostarczenie 34 sztuk fabrycznie nowych laptopów z systemem operacyjnym o parametrach nie gorszych niż przestawione w specyfikacji minimalnych wymagań technicznych stanowiących załącznik nr 1.


IV. Terminy:
A/ dostarczenie sprzętu: 5 dni od podpisania umowy, nie później niż do 28 08 2015 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zamówienia, jeżeli podpisze on oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia.

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zamówienia, jeżeli podpisze on oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia.

3. Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zamówienia, jeżeli Wykonawca podpisze oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

VII. Inne informacje:

W przypadku powierzenia części dostawy podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy,

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobami do kontaktów z Wykonawcami są: Agnieszka Papuga, Arkadiusz Dębosz –
/tel. 14 6743029, 883 841 723/


X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Szczegółowa część oferty powinna zawierać:
A. Nazwę i adres zamawiającego.
B. Nazwę i adres Wykonawcy, dane teleadresowe /tef., fax., e-mail/, Nr NIP.
C. Nazwę zadania, na które składana jest oferta.
D. Oferowany termin wykonania zamówienia.
E. Okres gwarancji.
F. Warunki płatności.
G. Cenę oferty: wartość brutto ....................zł /słownie: /
H. Nazwę i model proponowanego sprzętu i jego parametry techniczne.
I. Dokumenty i oświadczenia.

3. Oferta powinna zostać zapakowana w kopertę nieprzeźroczystą w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
Koperta z ofertą powinna być zaadresowana do zamawiającego z podaniem trybu przetargowego i nazwy zadania, być opatrzona ostrzeżeniem „Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert”.

XI. Miejsce i termin składania.
1.Oferty należy składać w sekretariacie szkoły Zbylitowska Góra ul. św. Floriana 1 w terminie do dnia 19.08.2015r. do godz. 10.00.
2. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą zwracane.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana w ofercie cena powinna stanowić:
-sumę cen elementów zamówienia.
2. W dostawie należy użyć wyłącznie sprzęt dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w Polsce.
3. Do ceny ustalonej na podstawie kalkulacji należy doliczyć obowiązujące podatki.

XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Cena - 100%
XIV. Załączniki do zaproszenia:
1) Specyfikacja minimalnych wymagań technicznych.
2) Formularz ofertowy.
3) Projekt umowy

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 12.08.2015 09:29
Ostatnia zmiana dnia: 2015-08-31 16:22:39
Dokument oglądany razy: 829
Nie podlega Ustawie