bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę i remont boisk sportowych przy szkołach w Tarnowcu i Łękawce - IR -271.6.2016

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty

- BZP - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2015r poz. 2164 z p. zm./

I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont boisk sportowych przy szkołach w Tarnowcu i Łękawce
(kod CPV: 45-21-41-00-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Zakres robót obejmuje:
1.Boisko sportowe w Tarnowcu na dz. 296 przy Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu :
-boisko wielofunkcyjne - wymiana nawierzchni betonowej na nawierzchnię poliuretanową wraz z warstwami podbudowy,
-na nawierzchni j.w. komplet linii wyznaczających boiska do gier,
-wyposażenie sportowe boiska,
-opaska z kostki betonowej wokół boiska,
-ogrodzenie boiska i piłkochwyty,
-niwelacje i obsianie trawą terenu przyległego wokół boiska.

2. Boisko sportowe w Łękawce na dz. 479/6 479/7 przy Szkole Podstawowej w Łękawce:
- remont istniejącej nawierzchni poliuretanowej polegające na wykonaniu wierzchniej warstwy z granulatu EPDM (kolor czerwony) z wykonaniem linii dla poszczególnych dyscyplin sportowych.

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej i przedmiarach.

IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: do 30.07.2016 r .

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o wysokości do 20% którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
Załączniki:

- SIWZ

- BZP

- Projekt 

- Przedmiary

- Specyfikacja techniczna

- Projekt umowy

- Odpowiedź

- Zmiana SIWZ

- Zmiana BZP

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 31.03.2016 10:02
Ostatnia zmiana dnia: 2016-05-24 08:52:44
Dokument oglądany razy: 1078
Podlega Ustawie