bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 8 989 927,00 zł dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2016 rok - FN . 271.1.2016

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygniętyPrzetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2015 r, poz 2164 / zwaną dalej ustawą.

Przedmiot zamówienia:
Udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 8 989 927,00 zł dla Gminy Tarnów
na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2016 rok.

I. Zamawiający: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19,
Adres strony internetowej: www.gmina.tarnow.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości większej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 8 989 927,00 zł dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2016 rok.
Zamawiający wymaga, aby udzielanie kredytu i obsługa jego spłaty odbywała się wg poniższych zasad:
1. Udzielenie kredytu do kwoty 8 989 927,00 złotych – kredyt zostanie pobrany w transzach, których wysokość zostanie zgłoszona przez kredytobiorcę do wiadomości banku na 1 dzień roboczy wcześniej - na rachunek kredytobiorcy.
2. Spłata kredytu w latach i kwotach:
a) 2018 rok - 300 000,00 zł
b) 2019 rok - 300 000,00 zł
c) 2020 rok - 875 000,00 zł
d) 2021 rok - 990 000,00 zł
e) 2022 rok - 1 450 000,00 zł
f) 2023 rok - 1 695 000,00 zł
g) 2024 rok - 1 669 226,00 zł
h) 2025 rok - 1 710 701,00 zł


3. Spłata rat kredytu nastąpi w ratach dwumiesięcznych, płatnych na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca, począwszy od 28.02.2018 r.
4. Spłata odsetek następować będzie w następujących terminach :
a) odsetki od kredytu za rok 2016 będą płatne jednorazowo w dniu 31.12.2016 r.
b) odsetki od kredytu za rok 2017 będą naliczane co dwa miesiące, i płatne na ostatni dzień roboczy miesiąca począwszy od 28.02.2017
c) odsetki za lata 2018 – 2025 – w terminach spłaty rat kapitałowych.
5. Oprocentowanie będzie zmienne ustalone w oparciu o stawkę bazową - WIBOR 1M, notowany na 2 dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca, za który naliczone będą odsetki (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
6. Stała marża banku (określona w załączniku nr 1a do SIWZ), nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonania zamówienia.
7. Inne opłaty i prowizja banku nie wystąpią.
8. Zabezpieczenie kredytu – weksel „in blanco”.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania części kredytu postawionego do jego dyspozycji.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu
IV. Części zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
VI. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: lipiec 2016 – grudzień 2025 r.
Załączniki:

- SIWZ

- TED 

- Formularze

- Załącznik - wyliczenie 

- Odpowiedź 1 

- Odpowiedź 2

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 13.04.2016 08:03
Ostatnia zmiana dnia: 2016-06-06 09:29:55
Dokument oglądany razy: 766
Podlega Ustawie