bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Nr I w Woli Rzędzińskiej - IR -271.9.2016

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty

- BZP - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych /Dz U z 2015r poz 2164 z p.zm./

I. Zamawiający: Gmina Tarnów 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Nr I w Woli Rzędzińskiej

kod CPV: 45 30 00 00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45 33 11 00-7 - instalowanie centralnego ogrzewania
2. Zakres robót obejmuje:
- demontaż istniejącej instalacji
- wymiana grzejników i armatury grzejnikowej
- rozprowadzenie przewodów
- płukanie i próby ciśnieniowe instalacji c.o.
- uruchomienie i regulacja pracy instalacji c.o.


IV. Terminy:
A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie robót ustala się: 30.07.2016 r.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o wysokości do 20% którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
Załączniki:
- SIWZ
- BZP
- Przedmiary
- Projekt
- Projekt umowy
- STWiOR

- Odpowiedź 1

- rys - pompa

- Odpowiedź 2

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 29.04.2016 12:32
Ostatnia zmiana dnia: 2016-06-13 10:50:00
Dokument oglądany razy: 992
Podlega Ustawie