bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na przebudowę i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń w budynku Szkoły w Zbylitowskiej Górze na działkach nr 420/1/2/3, Gmina Tarnów - IR.7011.17.2016

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-16
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń w budynku Szkoły w Zbylitowskiej Górze na działkach nr 420/1/2/3, Gmina Tarnów.
Zakres robót obejmuje wykonanie :
- schodów wewnętrznych
- ścian wewnętrznych działowych
- stolarki okiennej i drzwiowej
- posadzek, okładzin ściennych
- tynków, malowania pomieszczeń
- instalacji CO, wod-kan, elektrycznej.

III. Warunki
1. Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie Budowlanym, przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
2. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości zamówienia oraz należny podatek VAT.
3.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 102 tel.
14/688-01-34 lub 14/688-01-16
4. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie – 3 dni po podpisaniu umowy
- zakończenie : 27.08.2016 r.
5.Termin i sposób zapłaty: do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Do oferty należy dołączyć:
- wycenę robót w układzie kosztorysowym wraz z zestawieniem RMS
- oświadczenie wg załącznika nr 1.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 30.06.2016 r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń w budynku Szkoły w Zbylitowskiej Górze”
2. Kryterium wyboru oferty: cena - 100 %
Załączniki:

- Projekt

- Przedmiar

- Specyfikacja techniczna

- Formularz

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 22.06.2016 12:24
Ostatnia zmiana dnia: 2016-07-01 15:25:27
Dokument oglądany razy: 615
Nie podlega Ustawie