bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 października 2016 r. o godz. 930 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro) odbędzie się pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej – 2577/2 o pow. 0.25 ha objętej KW nr TR1T/00098500/4, zabudowanej - budowle nadziemne i podziemne.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie 
Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 października 2016 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro) odbędzie się pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej – 2577/2 o pow. 0.25 ha objętej KW nr TR1T/00098500/4, zabudowanej - budowle nadziemne i podziemne.

Cena wywoławcza – 45 000,00 zł netto ( 10456,84 €),

Wadium 9000.00 zł, postąpienie 450.00 zł,

Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów teren oznaczono symbolem „P” jako obszar produkcyjny już istniejący,

W/w nieruchomość nie podlega podatkowi VAT .

Ograniczenie stanowi brak dojazdu - dostępu do drogi publicznej.

Pouczenie :
Wadium należy wpłacać w pieniądzu, przelewem na konto : NRB 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie Urząd Gminy Tarnów w terminie do dnia 23 października 2016 r. włącznie . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu. Wadium podlega zwrotowi (przelewem), w całości osobie, która nie stała się nabywcą.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wola Rzędzińska, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu , w prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane teleadresowe – nr telefonu: 14 688 01 14Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 22.09.2016 13:41
Ostatnia zmiana dnia: 2016-10-28 16:13:51
Dokument oglądany razy: 531
Nie podlega Ustawie