bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zimowe utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w roku 2017 w miejscowości Poręba Radlna i Radlna, w okresie do 30 kwietnia 2017r. - GK.271.1.2017

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

 
Postępowanie zakończone

- Unieważnienie
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NETTO PONIŻEJ 30 000 EURO
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Wójt Gminy Tarnów, Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w roku 2017 w miejscowości Poręba Radlna i Radlna, w okresie do 30 kwietnia 2017r.

III. Opis Przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie polega na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg gminnych w miejscowościach Poręba Radlna i Radlna – Gmina Tarnów.
2. Do obsługi dwóch miejscowości Zamawiający będzie wymagał aby Wykonawca posiadał min. 2 sprawne sprzęty / po jednym na każdą miejscowość/ wyposażone w pług + posypywarkę do likwidacji śliskości każdy. Ponadto każdy z tych sprzętów musi posiadać napęd 4x4,

3. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa i opady śniegu.

Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się:
a) przygotowanie materiałów do zwalczania śliskości wraz z placem do ich składowania,
b) załadunek na sprzęt,
c) usuwanie śniegu z dróg,
d) zwalczanie, likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych (sól) oraz materiałów uszorstniających (piasek).
2) Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
3) Drogi mają być odśnieżane we wczesnych godzinach rannych tj. ok. 5:00 – 7:00 oraz na bieżąco w ciągu pozostałej części dnia. W pierwszej kolejności utrzymaniu podlegają drogi asfaltowe i o ukształtowaniu górzystym, w dalszej drogi asfaltowe o charakterze płaskim a w ostatniej drogi o nawierzchni żwirowej i gruntowej.
4) Do zwalczania śliskości na drogach gminnych Wykonawca ma stosować do posypywania materiały zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
- mieszanka piaskowo - solna w proporcji 3:1,
- w określonych sytuacjach pogodowych dopuszcza się na żądanie Zamawiającego użycie materiału gruboziarnistego.
4. Każdy wyjazd pojazdów w celu świadczenia usług zimowego utrzymania dróg musi być uzgadniany telefonicznie z pracownikiem Urzędu Gminy Tarnów, wskazanym przez Zamawiającego, w celu weryfikacji konieczności wyjazdu sprzętu na drogi.

5. Uwaga: Załadunek mieszanki piaskowo-solnej oraz materiału gruboziarnistego na posypywarkę nie obejmuje czasu pracy sprzętu podczas zimowego utrzymania dróg, tzn. że Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów załadunku, jak również dojazdu sprzetu z bazy na drogi oraz jego powrotu na bazę.

6. Zamawiający będzie bezwzględnie wymagał od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, montażu urządzenia GPS przesyłającego dane o lokalizacji oraz czasie pracy sprzętu na każdym pojeździe wykazanym do świadczenia usługi (min. 2 szt). Urządzenie to jest własnością Urzędu Gminy Tarnów. Miesięczna opłata za świadczenie usług lokalizacyjnych będzie dokonywana przez Zamawiającego. Montaż urządzenia na sprzęcie do odśnieżania i posypywania leży w gestii Wykonawcy, który zleci to na własny koszt wyspecjalizowanej firmie, niezwłocznie po przekazaniu mu urządzenia przez Zamawiającego.
Zamawiający zabrania demontażu urządzenia GPS przesyłającego dane o lokalizacji w czasie trwania umowy bez jego wiedzy. Obowiązkiem Wykonawcy jest telefoniczne sprawdzanie u pracownika Urzędu Gminy Tarnów nadzorującego zimowe utrzymanie dróg czy urządzenie GPS właściwie pracuje. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w pracy urządzenia Wykonawca na własny koszt niezwłocznie usunie jego usterkę zlecając naprawę wyspecjalizowanej firmie.
Wykonawca musi posiadać łączność telefoniczną podczas całej doby od momentu podpisania umowy.

7. Zamawiający będzie wymagał przedstawienia wykazu sprzętu do świadczenia usługi zimowego utrzymania dróg.

IV. Kryterium wyboru:

1. Cena brutto za wykonanie usługi będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

Na cenę składa się:
a. praca sprzętu przy odśnieżaniu - cena w zł za 1 godz. brutto,
b. praca sprzętu przy posypywaniu wraz z materiałem - cena w zł. za 1 godz. brutto,
c. praca sprzętu przy odśnieżaniu oraz posypywaniu wraz z materiałem cena w zł. za 1 godz. brutto, przy czym cena ta ma wynosić ok. 3/5 sumy a+b.

SUMA CEN z pozycji a, b, c .................... zł/godz., daje wartość która będzie brana pod uwagę przy wyborze oferenta.

2. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do należytego świadczenia usługi. W cenie oferty należy ująć także koszty zorganizowania i rozbiórki ewentualnego placu do składowania materiału oraz postoju sprzętu.

V. Dodatkowe informacje:
1. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-43. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów – Mariusz Tyrka tel. 14 6 88 01 43 lub 42, w godz. 730–1530.
2. Termin wykonania zamówienia do 30.04.2017r.


VI. Składanie Ofert:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym pok. 6A, w terminie do dnia 27.01.2017r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Zimowe utrzymania dróg gminnych w miejscowości Poręba Radlna i Radlna w roku 2017”.
2. Otwarcie nastąpi w tym samym dniu, godz. 9:15 w siedzibie Zamiającego, pok. 207.
VII . ZAŁĄCZNIKI
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
1. Wzór oferty – załącznik nr 1.
2. Wykaz sprzętu – załącznik nr 2.
3. Wzór umowy – załącznik nr 3.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 25.01.2017 15:40
Ostatnia zmiana dnia: 2017-01-31 15:09:56
Dokument oglądany razy: 546
Nie podlega Ustawie