bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla ok. 2 000,00 ha w zakresie określonym uchwałami - ZP.341.1.2011

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 


I. Zamawiający: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

III. Opis przedmiotu zamówienia
Słownik CPV: 74.41.00.00-5
1.Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla ok. 2 000,00 ha w zakresie określonym uchwałami nr:
- XLVII/475/2010r z dnia 12 lipca 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Wielkie, Koszyce Małe i Zgłobice
- XLIX/500/2010r z dnia 20 września 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Biała
- XLIX/501/2010r z dnia 20 września 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Błonie
- XLIX/502/2010r z dnia 20 września 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Jodłówka Wałki
- XLIX/503/2010r z dnia 20 września 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Małe
- XLIX/504/2010r z dnia 20 września 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Wielkie
- XLIX/505/2010r z dnia 20 września 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Łękawka
- XLIX/506/2010r z dnia 20 września 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Nowodworze
- XLIX/507/2010r z dnia 20 września 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Poręba Radlna
- XLIX/508/2010r z dnia 20 września 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Radlna
- XLIX/509/2010r z dnia 20 września 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Tarnowiec
- XLIX/510/2010r z dnia 20 września 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska
- XLIX/511/2010r z dnia 20 września 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada
- XLIX/512/2010r z dnia 20 września 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra
- XLIX/513/2010r z dnia 20 września 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice
- VII/58/2011 z dnia 24 maja 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice

Powierza się do wykonania Wykonawcy całość opracowania zgodnie z art. 17,18,19 oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy uchwalającej Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (zgodnie z art. 20 pkt .1) ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z poz. Zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego należy sporządzić w skali
1 : 2000 na mapach przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przekazanych przez zamawiającego.
Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zgłobicach należy sporządzić w skali 1 : 1000 na mapach przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przekazanych przez zamawiającego.

Miejscowe plany należy wykonać w siedmiu egzemplarzach papierowych;
- 4 w kolorze, w technice trwałej
- 3 w technice czarno-białej
dodatkowo Zamawiającemu należy przekazać
a) rysunek planu w postaci numerycznej bazy danych (geometrycznej i opisowej) w środowisku ArcGis Desktop i strukturze uzgodnionej z zamawiającym
b) rysunki do opracowań dodatkowych tzn. prognozy wpływu ustaleń mpzp na środowisko, analizy ekonomicznej, wniosków odrolnieniowych i odlesieniowych w formie numerycznej bazy danyh, o której mowa w pkt. a)
c) kolejne robocze wersje rysunku planu należy przekazywać zamawiającemu w postaci numerycznej bazy danych o której mowa w pkt. a)
d) część tekstową - projekty uchwał wraz z załącznikami na nośniku elektronicznym w dwóch formatach : word rozszerzenie *.doc i formacie *.xml - do publikacji w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego

Wykonawcy powierza się również prowadzenie toku formalno-prawnego MPZP, koszty korespondencji pokryje zamawiający.

IV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Tarnów, przy ul. Krakowskiej 19 w pok.105 w godz. od 8.00 do 15.00 lub pocztą na podstawie pisemnego zamówienia nieodpłatnie.
SIWZ dostępna jest także nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.gmina.tarnow.pl

V. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

2. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20 % wartości zamówienia.

VI Terminy: zakończenie : do 6.05.2013r.
Dopuszcza się zmianę terminu zakończenia wykonania zadania z przyczyn niezależnych od wykonawcy.


Dokumenty:
- SIWZ

- Wynik przetargu


Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 04.11.2011 10:00
Ostatnia zmiana dnia: 2011-11-18 12:46:51
Dokument oglądany razy: 1213
Podlega Ustawie