bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę ścieżek rowerowych w technologi betonowej w 2017 r. - GK.271.18.2017

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Przetarg zakończony

Informacja z otwarcia ofert

- Ogłoszenie o wyborze oferty


I. Zamawiający: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19.

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2015
r. poz. 2164 z późn. zm./, w dalszej części siwz zwanej pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy o
wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
prawa zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań inwestycyjnych pn. : „Budowa ścieżek
rowerowych w technologi betonowej w 2017 roku” w zakresie:
- budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 27 i 46 w miejscowości Poręba Radlna na
długości ok. 410 mb,
- budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej o nazwie ul. Skotnik w miejscowości
Zbylitowska Góra (etap I) na długości ok. 500 mb.
2. Technologia wykonania nawierzchni betonowej:
- wykonanie robót ziemnych i przygotowanie podbudowy,
- ułożenie siatki zbrojeniowej,
- wykonanie szalunków, na łukach szalunki elastyczne, układane zgodnie z parametrami łuków,
- wylanie krawężnika na mokro /wraz ze ściekiem przykrawężnikowym, jeśli będzie wymagany na danym
odcinku/,
- wylanie ścieżki z betonu na mokro, wibrowanie betonu w trakcie wbudowania, po wypełnieniu przestrzeni między szalunkami lub krawężnikiem, należy wykonywać wibrowanie powierzchni za pomocą łaty wibracyjnej /beton w kolorze: ścieżka – stare złoto, zjazdy – bordo/,
- wyrównanie powierzchni betonu po wibrowaniu i jej złagodzenie przy pomocy pac różnych szerokości, ruchami posuwistymi, podłużnymi / nie dopuszcza się zacierania nawierzchni betonu przez tzw. rajbowanie/,
- szczotkowanie powierzchni betonu w celu jej uszorstnienia, czynność tę wykonać przy pomocy szczotek szer. ok. 50-70 cm, uzyskana tekstura rowków powinna wynosić ok. 1-1,5 mm, kierunek szczotkowania zgodny z kierunkiem odprowadzenia wody powierzchniowej,
- wykonać szczeliny dylatacyjne nie rzadziej niż co 20 m, przecinając świeżą masę betonową na głębokość ok. 20 mm,
- wykonać wygładzenie powierzchni po obu stronach dylatacji jak również przy szalunkach wyokrąglając jej krawędzie,
- po wyschnięciu masy betonowej zagruntować szczelinę i uzupełnić ją elastyczną masą uszczelniającą.
(kody CPV: 45 200000 – 9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45 23 24 10 - 9 – roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Załączniki:

- SIWZ 

- Formularze

- BZP

- Przedmiar - Radlna

- Przedmiar - Skotnik

- Mapa 1

- Mapa 2

- Projekt umowy

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 05.05.2017 14:21
Ostatnia zmiana dnia: 2017-06-14 15:45:36
Dokument oglądany razy: 770
Podlega Ustawie