bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Zgłobicach, objętych KW numer TR1T/00135886/5, niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne (w planie oznaczone symbolem MN) - GR.6840.10.1.2017

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

GR.6840.10.2.2017                                                            Tarnów, dnia 23.08.2017 r.
O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Tarnów działając na postawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 31 sierpnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości – działek numer: 403/5, 404/5, 405/5, 403/6, 404/6, 405/6, 405/15, 406/9 i 406/17 położonych w Zgłobicach
Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej obciążenia hipoteką drogi stanowiącej dostęp w/w nieruchomości do drogi publicznej.

Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Zgłobicach, objętych KW numer TR1T/00135886/5, niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne (w planie oznaczone symbolem MN):

1) działki numer 403/5, 404/5 i 405/5 o łącznej pow. 0.0700 ha, cena wywoławcza
49 800 zł netto (11 769.99 €), wadium 9 000,00 zł,

2) działki numer 403/6, 404/6 i 405/6 o łącznej pow. 0.0700 ha , cena wywoławcza
52 200.00 zł netto (12 337.22 €), wadium 9 100,00 zł ,

3) działki numer 405/15, 406/9 i 406/17 o łącznej pow. 0.0751 ha cena wywoławcza
53 330.00 zł netto (12 604,29 €), wadium 9 200,00 zł ,
Termin zagospodarowania – nie dotyczy. Ograniczenia – brak. Zobowiązania – brak. Obciążenia-brak.


Wadium należy wpłacać w pieniądzu, przelewem na konto : NRB 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie Urząd Gminy Tarnów w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r. włącznie . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu. Wadium podlega zwrotowi (przelewem), w całości osobie, która nie stała się nabywcą.


Do wylicytowanych cen działek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Pouczenie :
W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zgłobice, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu ,w prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Dane teleadresowe – nr telefonu: 14 688 01 14

Opublikował: Klaudiusz Dzik
Publikacja dnia: 25.07.2017 08:44
Ostatnia zmiana dnia: 2017-08-23 18:20:59
Dokument oglądany razy: 436
Nie podlega Ustawie