bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenia do składania ofert cenowych na wykonanie tablicy dużego formatu o wymiarach 80x 120 cm /bez montażu/ do projektu RPMP.0348/16 w Tarnowcu - IR -7313.13.16.17

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-16
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie tablicy dużego formatu o wymiarach 80x 120 cm /bez montażu/ do projektu RPMP.0348/16 w Tarnowcu

Zakres robót obejmuje:
Tablica aluminiowa+ tworzywo o trwałości min. 7 lat, laminowana do montażu na zewnątrz budynku, o wymiarach 80 x 120 cm -w układzie leżącym, tło białe, napisy i loga w kolorze, wg załączonego wzoru i podanych niżej adresów internetowych. Elementy te muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy. Tablica powinna być zgodna z zasadami określonymi w:

1. „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 -2020”
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/pobierz-poradniki-i-publikacje/2015/10/KIW_CMYK_09102015.pdf

2. „Systemem identyfikacji wizualnej Województwa Małopolskiego”
https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/logotypy/MANUAL-web.pdf

oraz wzorem tablicy umieszczonym na stronie:
3. http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/Wzor-tablicy.zip


Informacje do wstawienia na tablicę:

Tytuł projektu: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej mieszczący funkcję domu kultury na działce nr 128 w miejscowości Tarnowiec

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej na terenie gminy Tarnów i podniesienie jej atrakcyjności poprzez szereg działań inwestycyjnych dążących do zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej mieszczący funkcję domu kultury w miejscowości Tarnowiec

Beneficjent: Gmina Tarnów

III. Warunki zamówienia
1.Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie – 3 dni po podpisaniu zlecenia
- zakończenie : 10.11.2017 r.
2.Termin i sposób zapłaty: do 21 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
3.W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości zamówienia, należny podatek VAT oraz koszt dostawy do siedziby Zamawiającego.


IV. Tryb postępowania: zaproszenie ofertowe.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 25.10.2017 r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie opisanej: wykonanie tablicy dużego o wymiarach 80x 120 cm /bez montażu/ do projektu RPMP.0348/16 w Tarnowcu lub e-mailem na adres: urzad@gmina.tarnow.pl

2. Kryterium wyboru oferty: cena - 100 %
3.Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 pok. 101 tel. 14/688-01-16

W ofercie należy podać:
1. Nazwę i dane teleadresowe Wykonawcy (Przedsiębiorcy zgodnie z danymi we właściwym rejestrze działalności gospodarczej)
2. Nazwę zamówienia z dopiskiem: zaproszenie IR.7313.13.16.17 z dnia 13-10-2017 r.
3. Oferowaną cenę brutto
4. Oferowany termin wykonania / nie dłuższy niż określono w warunkach zamówienia/
Do złożenia oferty można wykorzystać wzór załączony do niniejszego zaproszenia.


Załączniki:

1x Wzór oferty

1x Wzór tablicy

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 16.10.2017 09:32
Ostatnia zmiana dnia: 2017-10-25 14:49:56
Dokument oglądany razy: 435
Nie podlega Ustawie