bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Tarnów - GR.6140.12.2017

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygniętyZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NETTO PONIŻEJ 30 000 Euro


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Wójt Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-14
fax. 14/688-01-30

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Tarnów w tym:
1. Całodobowa opieka weterynaryjna i leczenie, w tym: zabiegi chirurgiczne, badanie USG, odpchlenie, odrobaczenie, szczepienie, eutanazja,
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psy, koty) - według zaistniałej konieczności (dojazd i dowóz wyłapanych zwierząt do schroniska],
3. Możliwość kontaktu i konsultacji telefonicznej z lekarzem dyżurującym w lecznicy/gabinecie,
4. Możliwość dojazdu na miejsce wypadków drogowych z udziałem zwierzęcia i udzielenie mu pomocy weterynaryjnej,
5. Usypianie ślepych miotów (koty),
6. Przeprowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów (do 20 sztuk rocznie).
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W składaniu ofert mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie także w postępowaniu ze zwierzętami dziko żyjącymi,
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym (w tym bronią pneumatyczną, samochodem dopuszczonym do transportu zwierząt),
4. Dysponują minimum trzema boksami, w których można umieścić zwierzęta przed przewiezieniem ich do schroniska,
5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. Dokumenty wymagane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału

V. Termin wykonania zamówienia:
od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

VI. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia:
Wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego, niezależnie od liczby interwencji.

VII. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 29.12.2017 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami".
2. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 107, tel. 14/688-01-14.

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem oznaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Kryterium „Cena C”

C= (Cn/Cb) x 50

gdzie:
C – ocena końcowa oceny oferty,
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej nieodrzuconej,
50 – znaczenie kryterium cen.

2. Kryterium „Dobro zwierząt D”

gdzie:
D – ilość punktów w kryterium Dobro zwierząt
R – ocena końcowa w zakresie Dobro zwierząt

3. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ocenę punktową K = C + D

Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą ilością punktów przyznanych w kryterium cena
+ dobro zwierząt.Załączniki:

- Formularz + oświadczenie Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 18.12.2017 11:19
Ostatnia zmiana dnia: 2017-12-18 11:19:34
Dokument oglądany razy: 280
Nie podlega Ustawie