bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXIV Sesja Rady Gminy Tarnów - 2 luty 2017 r.

 

UCHWAŁA NR XXIV/262/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXIV/263/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/264/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR XXIV/265/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet radnych

UCHWAŁA NR XXIV/266/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów na lata 2015-23"

UCHWAŁA NR XXIV/267/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: wyrażania zgody na zawarcie umowy pożyczki oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową na finansowanie wyprzedzające zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Na Szpic w miejscowości Jodłówka-Wałki" realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR XXIV/268/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Woj. Małopolskiemu

UCHWAŁA NR XXIV/269/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXIV/270/2017RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXIV/271/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/272/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp w cz. miejsc. Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XXIV/273/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Tarnowcu

UCHWAŁA NR XXIV/274/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XXIII/260/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

UCHWAŁA NR XXIV/275/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów do załatwiania spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

UCHWAŁA NR XXIV/276/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXIV/277/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXIV/278/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXIV/279/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów, w miejscowości Jodłówka-Walki

UCHWAŁA NR XXIV/280/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów
Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 09.02.2017
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.02.2017
Dokument oglądany razy: 2 082