bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja dokumentacji (1-06-2018 ms)

RODO

 

Informujemy uprzejmie, od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw, poz. 1000).

Stosownie do tych przepisów informujemy, że:


1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Tarnów jest Wójt Gminy Tarnów; siedziba: ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów,

2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Tarnów można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem inż. Klaudiuszem Dzik, poprzez pocztę elektroniczną: iodo@gmina.tarnow.pl ,

3) wszelkie dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Gminy Tarnów przetwarzane są w związku z wykonywaniem obowiązków bądź realizacją uprawnień i kompetencji wynikających z przepisów i w celu realizacji zadań w nich określonych,

4) w związku z realizacją obowiązków bądź uprawnień dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych innym organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celu wynikającym z procedury administracyjnej lub właściwości tych organów,

5) dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz archiwizowane przez okres określony w przepisach dotyczących archiwizacji dokumentów,

6) osobom, których dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Gminy Tarnów, przysługuje prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - prawo do ich sprostowania
 w przypadku zaistnienia konieczności ich zmiany – prawo do jej dokonania,
 usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy osoba, której dane są przetwarzane, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, wycofała swą zgodę na ich przetwarzanie w przypadku gdy zgoda jest podstawą do przetwarzania tych danych i nie ma innego powodu dla których te dane są przetwarzane, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy osób, których dane przetwarzane są w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów, np. ewidencja ludności, ewidencja osób zobowiązanych do wpłacania podatków, opłat,
 żądania ograniczenia przetwarzania swych danych osobowych w przypadkach gdy kwestionowana jest zasadność ich przetwarzania, cel ich przetwarzania, prawidłowość danych bądź dane są potrzebne do dochodzenie roszczeń,
 przenoszenia swych danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy dane są przetwarzane w interesie publicznym lub w związku z uzasadnionym interesem administratora danych, chyba że administrator wykaże podstawa do przetwarzania danych jest nadrzędna w stosunku do interesów tej osoby,

7) dane osobowe przetwarzane są za pomocą środków technicznych zapewniających ich ochronę,

8) dane osobowe przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie podlegają profilowaniu,

9) skargi na administratora danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowychOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 25.05.2018
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 343